Connect with us

DOCUMENTE: Normele prin care PMI va achiziționa sau vinde clădiri și terenuri

Utile

DOCUMENTE: Normele prin care PMI va achiziționa sau vinde clădiri și terenuri

Municipalitatea va avea proceduri clare în gestionarea patrimoniului public și privat. Executivul a întocmit trei regulamente în ceea ce privește vânzarea imobilelor, achiziția de imobile sau schimburi de terenuri.

Din informațiile fluxului APIX, intenția municipalității este de a vinde unele clădiri în acest an, dar și de a cumpăra anumite imobile. În același timp, Primăria pregătește schimburi importante de terenuri. Unul dintre acestea face referire la cei aproape 10.000 mp unde a funcționat Școala Specială Vasile Pavelcu, din lateralul Teatrului Național. Terenul îi aparține omului de afaceri Cristin Zămosteanu, iar acesta ar fi vrut să construiască două turnuri cu locuințe colective. În schimb, municipalitatea i-a propus să cedeze suprafața la schimb cu alte terenuri pe care Primăria le deține în alte zone de interes pentru investitor: zona intersecției Elena Doamna – A. Panu, în spate la Hala Centrală (parcarea), precum și în altele.

De asemenea, municipalitatea are în plan, conform unor surse, să vândă anumite bunuri imobile din patrimoniul public, din Copou și Păcurari, dar asupra acestui subiect vom reveni într-un material viitor.

În continuare, vă prezentăm conținutul celor trei proceduri care vor fi aplicate la nivelul municipalității.

ANEXA NR 1

PROCEDURA
privind achizitia de imobile de catre Municipiul Iasi

CADRU LEGAL

Legea 98/2016 – Legea privind achizitiile publice – reglementeaza modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică
Scopul legii este acela de a asigura cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.
La art. 29 al Legii 98/2016 se stipuleaza ca aceasta nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art.36, alin.(2), lit.c) si tinand cont de prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste urmatoarea procedura de achizitii imobile de catre Municipiul Iasi.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA PROCEDURII DE ACHIZITIE IMOBILE

Principiile care stau la baza achizitiei de imobile de catre Municipiul Iasi sunt:
– Promovarea concurentei, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice ofertant, persoana fizica sau juridica, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;
– Nediscriminarea, respectiv asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate, sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant;
– Tratamentul egal, respectiv stabilirea si aplicarea, oricand pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti;
– Recunoasterea reciproca, respectiv acceptarea produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene; diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritatile competente din alte state; specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national;
– Transparenta, respectiv aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;
– Proportionalitatea, respectiv asigurarea corelatiei intre necesitatea autoritatii contractante, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi indeplinite;
– Eficienta utilizare a fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu scopul de a obtine valoare pentru banii cheltuiti;
– Asumarea raspunderii, respectiv determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea: profesionalismului, impartialitatii, independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.

Cap.I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 Initierea procedurii o au serviciile/directiile/institutiile din subordinea Consiliului Local Iasi si din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, prin emiterea unui Raport de fundamentare a necesitatii achizitiei unui bun imobil, compus din cladire si teren aferent / teren. Se vor specifica: suprafetele minime ale constructiei si terenului, dotarile necesare, amplasarea intr-o anumita zona, destinatia ce o va avea cladirea sau terenul, nr. locuri parcare necesare, proiectele ce urmeaza a se demara, alte date tehnice si elemente care sa justifice necesitatea si oportunitatea achizitiei.
Art.2 Raportul se inainteaza analizei conducerii Primariei iar in cazul avizarii de principiu favorabile, acesta se transmite catre DEPPP. Procedurile de achizitie imobile vor demara daca:
– sunt asigurate fondurile necesare pentru anul in curs;
– a fost aprobata de Consiliu Local Iasi cumpararea imobilului si procedura prin care se realizeaza aceasta achizitie
– a fost elaborata documentatia de achizitie;
– a fost constituita comisia de evaluare a ofertelor/negociere

Cap. II – COMISIA DE LUCRU

Art.3 Prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi se va constitui comisia de lucru pentru:
(1) intomirea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie imobil, in cazul in care se intentioneaza achizitii de imobile de pe piata libera;
(2) analiza in teren a bunului, a verificarii documentelor de proprietate si starii tehnice pentru imobilele ce urmeaza a fi achizitionate prin procedura negocierii directe, in cazul: exercitarii dreptului de preempţiune, in conformitate cu prevederile Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; a imobilelor retrocedate care au avut destinatie publica si sunt necesare a ramane cu aceeasi destinatie, a imobilelor necesare pentru extinderea sau construirea unor obiective de interes public, alte asemenea.
Art.4 (1) Documentatia de atribuire a contractului de achizitie imobil va cuprinde, fara a limita, descrierea bunului ce urmeaza a fi achizitionat, specificatiile tehnice si cerintele minime, modul de desfasurare a procedurii, documentele ce trebuie prezentate de ofertanti, dupa cum urmeaza:
– Parametrii minimi pe care trebuie sa ii aiba imobilul, respectiv suprafata utila minima, dotarea tehnica si dotarile interioare, suprafata minima a terenului aferent, nr locuri parcare, zona in care se doreste a fi amplasat imobilul etc
– Criteriul de atribuire a contractului de achizitie imobil – pretul cel mai scazut;
– Criterii de ierarhizare si ponderea lor:
Criteriile de ierarhizare/factorii de evaluare se vor stabili distinct de cerintele minimale si pot include, fara a limita, urmatoarele:
– Suprafata totala construita
– Suprafata libera de constructii
– Suprafata totala a imobilului (constructie si teren)
– Amplasarea zonala a imobilului
– Anul construtiei
– Distanta fata de un mijloc de transport in comun
– Utilitatile obligatorii
– Cai de acces , distanta fata de caile de acces rutier
– Suprafata utila minima
– Posibilitati de recompartimentare
– Finisaje exterioare
– Finisaje interioare
– Posibilitati de extindere
– Pretul pe mp construit, pretul pe mp teren liber
– Modalitati de plata in rate
Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul vor fi bine definiti in cadrul documentatiei de atribuire pentru achizitie imobil, acestia fiind stabiliti in functie de necesitatile obiective ale solicitantilor (serviciile/directiile/institutiile/societatile din subordinea Consiliului Local Iasi)
– Modalitati de plata acceptate( integral sau in rate);
– Documente referitoare la imobil, ce trebuie prezentate de ofertanti, printre care: actul juridic prin care se face dovada titlului de proprietate, actul juridic prin care se face dovada ca nu exista ipoteca asupra imobilului, extrase din cartea tehnica a constructiei (autorizatii, proiect, procese verbale de receptie finala, alte asemenea), certificat de urbanism.
– Documentele de eligibilitate ce trebuie depuse de ofertanti: va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de cumparare imobile orice ofertant care se afla in una din urmatoarele situatii :
– Nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor, a utilitatilor si a altor obligatii aferente imobilului ;
– Prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta ;
– Se afla in litigii referitoare la imobil, exista contracte de inchiriere/concesiune/folosinta etc care pot intarzia sau pot face imposibila exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate
– Pentru persoane juridice, suplimentar : nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prin exceptie, este posibila cumpararea unui imobil care este oferit spre vanzare in cadrul procedurii de executare silita, chiar daca societatea este in insolventa sauf aliment si are datorii catre institutiile publice, cu conditia ca suma achitata sa fie utilizata cu prioritate pentru acoperirea obligatiilor bugetare.
– Modalitatea de prezentare si depunere a ofertelor ;
– Perioada de valabilitate a ofertelor ;
– Clauze contractuale obligatorii, daca este cazul
– Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
– Locul si ora unde urmeaza sa se desfasoare procedura de atribuire
– Modul de contestare a procedurii de atribuire
– Conditii de anulare a procedurii de atribuire
(2) Autoritatea contractanta nu poate schimba, in procesul de evaluare a ofertelor, criteriul de atribuire sau criteriile de ierarhizare/factorii de evaluare stabiliti in documentatie.
(3) Oferta care este declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca toate cerintele din documentatia de atribuire a contractului de achizitie imobil si specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost stabilite in documentatie.
(4) Documentatia de atribuire va cuprinde si criterii de departajare in cazul oferetelor egale.
(5) Documentatia de atribuire va cuprinde referiri la situtia in care nu s-a prezentat nicio oferta si reluarea procedurii
Art.5 In cazul procedurii de achizitie prin negociere directa, se va efectua o evaluare de catre un evaluator autorizat, ce detine contract de prestari servicii cu Municipiul Iasi. Comisia de lucru va intocmi un raport privind starea tehnica si juridica a imobilului ce se doreste a fi achizitionat, si va specifica daca este oportuna demararea procedurii.
Art.6 Documentatia de atribuire a contractului de achizitie imobil sau Raportul comisiei de lucru in cazul procedurii prin negociere directa, aprobate de Primarul Municipiului Iasi, se transmit DEPPP in vederea promovarii proiectului de hotarare de consiliu local.

Cap. III – HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL

Art.7 Pentru aprobarea procedurii de atribuire a contractului de cumparare bunuri imobile, hotararea de consiliu local va contine, fara a fi limitative, articole privind: aprobarea achizitiei imobilului, destinatia ce urmeaza a o avea acesta si directia/institutia publica care o va administra, componenta comisiei de evaluare sau a comisiei imputernicita sa negocieze cu proprietarul imobilului, a membrilor supleanti si a secretariatului acestora, aprobarea documentatiei de atribuire, aprobarea pragului valoric pana la care comisia poate negocia cu vanzatorul ( in cazul procedurii prin negociere directa) referiri la suportarea cheltuielilor ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de vanzare-cumparare, precum si a altor taxe care tin de perfectarea cumpararii.

Cap. IV – PUBLICITATEA

Art.8 DEPPP, in scopul asigurarii transparentei pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii imobile, ca asigura publicitatea astfel:
– Publicarea anuntului de participare la procedura de atribuire a contractelor de achizitii imobile intr-un cotidian local, pe site-ul Municipiului Iasi si prin afisare la sediul Primariei Municipiului Iasi;
– Transmiterea anuntului de achizitie catre agentii imobiliare, banci etc.
Art.9 (1) Anuntul va contine date despre bunul ce se doreste a fi achizitionat, locul unde se gaseste documentatia de atribuire, data limita pentru depunerea ofertelor ( peste cel putin 10 de la data publicarii anuntului in cotidianul local), nr telefon si persoana de contact de unde se pot obtine relatii suplimentare.
(2) Orice persoana fizica sau juridica care doreste sa instraineze un imobil care satisface cerintele cuprinse in documentatia de atribuire pentru cumpararea unui imobil de catre Municipiul Iasi si care il detine cu titlu valabil, fiind inscris in Cartea funciara, are dreptul de a participa la procedura, in conditiile prezentului act, de a cumpara documentatia de atribuire si de a obtine imformatii de la autoritatea contractanta.

CAP. V – ELABORAREA OFERTEI

Art. 10 (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
(2) Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada derularii procedurii, ofertantul avand obligatia de a exprima in oferta pretul in lei, pret care va ramane neschimbat pe toata durata evaluarii ofertei.
(3) Oferta care nu respecta cerintele din documentatie de atribuire va fi respinsa de catre comisie.
Art.11 (1)Oferetele se depun si se inregistreaza la registratura autoritatii contractante, specificandu-se data si ora, si se pasteaza nedeschise, urmand a fi puse la dispozitia comisiei.
(2) Ofertantul are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofetei.
(3) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate stabilita prin documentatia de atribuire.

CAP. VI COMISIA DE EVALUARE/NEGOCIERE

Art. 12 Pe parcursul desfasurarii procedurii, membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului documentelor depuse de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora.
Art. 13 Membrii comisiei au obligatia de a semna pe proprie raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art.12 si prin care confirma totodata ca nu se afla in niciuna din situatiile urmatoare:
– este sot sau ruda pana la gradul al treilea inclusiv ori afin pana la gradul al treilea cu unul dintre ofertanti/persoane care fac parte din organul de conducere, de administratie sau de supervizare al unora dintre ofertanti/candidati;
– in ultimii trei ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti sau a facut parte din consiliul de administratie al acestora sau din orice alt organ de conducere, de administratie sau de supervizare al acestora;
– detine parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati;
– se afla intr-un conflict de interese astfel cum este acesta definit in legislatia in vigoare
Declaratiile trebuie semnate inainte de inceperea procedurii de atribuire/negociere. In cazul in care unul dintre membrii comisiei se afla in una din situatiile prevazute la art.13, atunci acesta are obligatia de a solicita inlocuirea sa din componenta comisiei respective, locul acestuia fiind luat de un membru supleant.
Art.14 Comisia de evaluare raspunde prioritar de urmatoare activitati:
– deschiderea ofertelor si dupa caz a altor documente ce insotesc oferta
– verificarea indeplinirii cerintelor de eligibilitate solicitate prin documentatia de atribuire
– verificarea ofertelor prezentate din punct de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din documentatia de atribuire
– stabilirea ofertelor care nu indeplinesc toate cerintele din documentatie si care se declara respinse
– stabilirea ofertelor care indeplinesc toate cerintele din documentatie si care se declara admise
– verificarea in teren a imobilelor din oferte, cu intocmirea unui proces verbal de constatare pentru fiecare in parte
– aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost stabilit in documentatie
– stabilirea ofertei castigatoare
– in cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire
– elaborarea si semnarea Raportului procedurii, ce se inainteaza Primarului Municipiului Iasi pentru aprobare.
Art.15 Comisia de negociere va negocia pretul cu proprietarul/proprietarii imobilului, nedepasint pragul valoric stabilit prin hotararea de consiliu local. Comisia va elabora si semna Procesul verbal de negociere.

CAP. VII – DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERELOR

Art.16 (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele si, dupa caz, alte documente prezentate de participant, la locul stabilit, la data si ora precizate in anunt.
(2) Orice ofertant care a depus oferta are dreptul de a participa la sedinta de deschidere.
(3) Oferetele depuse dupa data limita, nu se deschid, se returneaza catre ofertant.
(4) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge oferta daca ofertantul respectiv nu este prezent (personal sau prin imputernicit) la sedinta de deschidere.
(5) Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces verbal, in care sunt consemnate aspectele formale la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare in parte.
(6) La intrunirile comisiei de evaluare, in scopul analizarii ofertelor in detaliu, au dreptul de a participa numai membrii acesteia si ai secretaritului comisiei.
(7) Comisia se va deplasa in teren pentru vizualizarea imobilelor din oferte, consemnand toate aspectele constatate intr-un proces verbal de constatare.
Art.17 (1) Dupa finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, comisia intocmeste Raportul procedurii, consemnand oferta castigatoare. Raportul procedurii va fi supus aprobarii Primarului Municipiului Iasi.
(2) Secretariatul comisiei va afisa, in trei zile lucratoare, rezultatul evaluarii, la sediul Primariei Municipiului Iasi si pe site-ul Municipiului Iasi. Ofertantii au obligatia de a se prezenta la sediul autoritatii contractante pentru a lua cunostinta despre rezultatul evaluarii ofertelor. Anuntul va contine elementele care au condus la declararea ca fiind castigatoare/necastigatoare a fiecarei oferte. Ofertantului castigator i se va comunica si in scris.

Cap XI DISPOZITII FINALE

Art. 18 Dupa comunicarea Raportului procedurii de atribuire/ Procesului verbal de negociere/ Deciziei comisiei de solutionare a contestatiilor, Directia Juridica, D.G.T.D si D.G.E.F.P.L vor efectua procedurile pentru incheierea in forma autentica a contractului de vanzare –cumparare si de plata a imobilului, urmand ca D.E.P.P.P sa efectueze operatiunile de inregistrare a acestuia in evidenta patrimoniului Municipiului Iasi.
Art. 19 Prevederile prezentei proceduri se vor completa , dupa caz, cu dispozitiile legale in vigoare.

REGULAMENT
Privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al
Municipiului Iasi
Titlul I – Dispoziţii Generale
Legea care sta la baza intocmirii acestui regulament este legea 215/2001 Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 1 – (1) Prezentul Regulament stabileşte condiţiile cadru pentru vânzarea bunurilor imobile –terenuri/clădiri, proprietate privată a Municipiului Iasi.
(2) Titularul dreptului de proprietate este Municipiul Iasi iar competenţa materială de administrare a bunurilor imobile din patrimoniu în cauză este în sarcina Consiliului Local al Municipiului Iasi.
(3) Responsabilitatea privind iniţierea şi urmărirea procedurii de vânzare a imobilelor stabilită prin prezentul regulament revine Serviciului Administrare Spatii Comerciale Terenuri si Alte bunuri din cadrul Directiei Exploatare Patrimoniu
(4) Serviciul GIS Cadastru, Serviciul Juridic, Compartimentul aplicare a legilor proprietatii vor pune la dispozitie informaţiile necesare în vederea derulării în condiţii legale a procedurii de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Iasi.
Art. 2 – (1) Calitatea de vânzător este recunoscută Municipiului Iasi, pentru bunurile imobile din domeniul privat al oraşului, asupra cărora exercită un drept de proprietate privată.
(2) Calitate de cumpărător o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, cu respectarea cadrului legal în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
(3) Cetăţenii străini şi apatrizi pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenului numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică.

Art. 3 – Principiile care stau la baza procedurii de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Iasi sunt:
a. Transparenţa;
b. Eficienţa utilizării fondurilor publice;
c. Proporţionalitatea;
d. Tratamentul egal;
e. Libera concurenţă.
Art. 4 – (1) Potrivit prezentului regulament vânzarea trerenurilor se poate face:
A. Prin licitaţie publică deschisăcu strigare, în cazul terenurilor libere, vândute în vederea realizării unor investiţii cu impact asupra dezvoltării economice locale, precum şi a construcţiilor.
B. Prin negociere directă, fără licitaţie publică, în cazul terenurilor aferente constructiilor edificate de constructorii de buna credinta, proprietari asupra construcţiilor realizate pe terenuri proprietate privată a Municipiului Iasi .
Art. 5 – În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos se definesc astfel:
a. Organizatorul vânzării – Municipiul Iasi, prin structurile administrative constituite in cadrul Primariei Municipiului Iasi-Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri-Directia Exploatare Patrimoniu;
b. Ofertanţi–persoanele fizice sau juridice care fac o ofertă calificată în cadrul şedinţei de adjudecare, în procedura de licitaţie publică sau, după caz, de negociere directă.
Art. 6 – (1) Vânzarea se face în baza unui contract de vânzare-cumpărare, autentificat notarial, prin care persoana de drept public, numită vânzător, transmite unei alte persoane fizice/juridice, numită cumpărător, proprietatea sa asupra unui bun imobil, proprietate privată a unităţii administrativ-teritorială, în schimbul unui preţ.
(2) Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Iasi se fac integral venit la bugetul local.
(3) Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar şi efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către cumpărător.
Titlul II – Procedurile prealabile vânzării
Capitolul I – Iniţierea vânzării
Art. 7. – Iniţiativa vânzării o are Consiliul Local al Municipiului Iasi, care se exprimă prin hotărâre, după determinarea situaţiei juridice a terenului/clădirii, pe baza documentaţiei tehnico-economice şi a raportului de specialitate, elaborate de serviciile de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv cu avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si orice alta persoana interesata prin depunerea unei scrisori de intentie ce va fi urmata de adoptarea unei hotarari de consiliu in acest sens, cu respectarea pasilor mai sus mentionati.
Art. 8. – Indiferent de forma de vânzare, mărime, amplasament sau destinaţia terenurilor, înainte de momentul vânzării, procedura de vânzare va cuprinde obligatoriu următoarele etape:
1. Iniţiatorul vânzării:
1.1. Consiliul Local al Municipiului Iasi,
1.2. Orice alta persoana interesata.
2. Determinarea situaţiei juridice a terenului
2.1. Anterior vânzării, imobilele supuse procedurilor de vânzare trebuie să figureze în evidenţele de publicitate imobiliară ca bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Iasi.
3. Întocmirea documentaţiei tehnice
În vederea vânzării imobilelor sunt necesare următoarele documente:
3.1. Documentaţia cadastrală de încadrare şi delimitare a bunului imobil, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată;
3.2. Certificat de urbanism de informare
4. Întocmirea documentaţiei economice
4.1. Pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei pentru vânzarea imobilelor sau a preţului de vânzare prin negociere directă a terenului, după caz, Primăria Municipiului Iasi prin Directia Exploatare Patrimoniu va comanda Rapoarte de Evaluare a bunurilor, rapoarte întocmite de persoane fizice sau juridice autorizate, respectând Standardele Internaţionale de Evaluare (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR).
4.2. Raportul de evaluare va menţiona în mod obligatoriu preţul de circulaţie pe piaţa liberă a imobilelor din zonă.
Capitolul II – Dreptul de preempţiune
Art. 9 – (1) La initiativa vânzarii, unui imobil aflat în proprietatea privată a Municipiului Iasi pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor.
(2) Terenul aferent construcţiilor reprezintă acel teren pe care este edificată o construcţie – locuinţa, anexe gospodăreşti, curtea aferentă acestora, sedii sau puncte de lucru ale persoanelor juridice, calea de acces sau alte construcţii evidenţiate în actele de proprietate, extrasele de carte funciară.
(3) În fiecare caz individual, terenul aferent construcţiilor va fi identificat printr-o documentaţie topografică cu viza OCPI şi va urma etapele avizării înainte de a fi supus vânzării Consiliului Local.
Capitolul III – Procedurile de vânzare
Art. 10. – Vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Iasi se realizează prin una din următoarele proceduri:
1. Vânzarea imobilelor prin licitaţie publică.
1.1. În cazul îndeplinirii condiţiilor juridice, tehnice şi economice, Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri va întocmi documentaţia necesară organizării procedurii licitaţiei.
1.2. Condiţiile specifice şi Caietul de sarcini de vânzare a imobilului se inainteaza de către Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri primarului municipiului in vederea promovarii în Consiliul Local a unui proiect de hotarare, in vederea aprobarii acestora.
1.3. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decât preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă stabilit prin raportul de evaluare si aprobat prin hotararea consiliului local.
1.3.1. În cazul aprobării de către Consiliul Local, prin hotărâre, a vânzării, Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri in colaborare cu Serviciul Juridic va întainta documentatia notarului public in vederea realizarii operatiunilor notarile pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului. Contractul de vanzare cumparare se va înregistra în Registrul Contractelor de Vânzare-Cumpărare Bunuri Proprietate Privată ale Municipiului Iasi.
1.3.2. Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare–cumpărare la notar şi efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de cumpărător.
1.4. Promovarea pe piaţă a ofertei terenurilor libere
1.4.1. Promovarea pe piaţă a ofertei de vânzare a terenurilor libere se va face atât pe plan local cât şi pe plan naţional prin mass-media, în vederea atragerii de investitori interesaţi de oferta oraşului.
1.4.2. Întocmirea documentaţiei pentru licitaţie şi organizarea acesteia se va face de Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri din cadrul Directiei Exploatare Patrimoniu , potrivit legii şi în condiţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local.
1.4.3. În urma licitaţiei, se va incheia contractul de vânzare-cumpărare între Municipiul Iasi prin reprezentanţii şi cumpărător. Contractul va fi autentificat în faţa notarului public.
2. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor.
2.1. Pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile aflate în proprietatea privată a Municipiului Iasi, libere de sarcini pentru care prin lege se recunoaste un drept de preemtiune.
2.1.1. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor aferente constructiilor se poate face doar în baza unui Raport de Evaluare a terenului, întocmit de persoane fizice sau juridice autorizate, reapectând Standardele Internaţionale de Evaluare (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR).
2.1.2. Raportul de evaluare va menţiona în mod obligatoriu preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă.
2.1.3. Preţul negociat nu poate fi mai mic decât preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă, stabilit prin raport de evaluare. Pretul stabilit prin raportul de evaluare se aproba de Consiliul Local, reprezentand pretul minim de pornire sub care vanzarea nu se poate face.
2.1.4. În cazul aprobării de vătre Consiliul Local, prin hotărâre, a vânzării la preţul negociat, Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri va întainta documentatia notarului public in vederea realizarii operatiunilor notarile pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului.
2.1.5. Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare–cumpărare la notar şi efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de cumpărător.
2.2. Vânzarea prin negociere directă a terenurilor folosite de persoane fizice/juridice, proprietari asupra construcţiilor realizate pe acestea se poate face în următoarele condiţii:
2.3. Solicitantul vanzarii face dovada ca utilizeaza terenul proprietate privata a Municipiului Iasi.
2.3. Nu pot face obiectul vânzării prin negociere directă terenurile care sunt revendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, în baza legilor de retrocedare a proprietăţii.
2.4. Nu pot face obiectul vânzării terenurile ocupate de parcări, garaje şi acces auto, terenurile afectate de reţele edilitare aflate în proprietatea publică a Municipiului Iasi sau în administrarea operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice.
2.5. Vanzarea directă a terenurilor se va face după întrunirea tuturor condiţiilor juridice, tehnice şi economice stabilite la prezentul Titlul din Regulament.
Titlul IV – Documentele prealabile şi aprobarea vânzării
Art. 11. – Comisia de oportunitate constituita in baza dispozitiei Primarului va aproba pentru fiecare procedura de vanzare a terenurilor oportunitatea si necesitatea vanzarii acestuia .Secretariatul comisiei de oportunitate a vanzarii bunurilor imobile proprietate privata va fi asigurat de către Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri ,compartiment din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, .La fiecare intrunire a comisiei de oportunitate se va intocmi un Raport al comisiei care va sta suport la hotararea de consiliu.
Art. 12. – (1) Vânzarea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Iasi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local , pe baza documentaţiei tehnico-economice, a raportului de specialitate întocmit conform prevederilor art. 11, respectiv cu avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.
(2) Hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă vânzarea unui bun imobil va cuprinde: procedura de vânzare, valoarea de circulaţie a imobilului stabilită în raportul de evaluare, preţul minim de pornire a licitaţiei stabilit de Consiliul Local, datele de identificare ale imobiului şi modalitatea de plată a preţului de adjudecare a imobilului.
Titlul V – Documentaţia de licitaţie
Capitolul I – Caietul de sarcini
Art. 13. – (1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către Primăria Municipiului Iasi, prin intermediul Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri.
(2) Preţul de vânzare a caietului de sarcini va fi stabilit de catre Directia Exploatare Patrimoniu astfel încât să acopere cheltuielile ocazionate cu organizarea licitaţiei.
Art. 14. – Caietul de sarcini va cuprinde următoarele:
a) Datele de identificare ale proprietarului;
b) Datele de identificare ale organizatorului licitaţiei;
c) Procedura de vânzare aplicată;
d) Data depunerii documentelor de participare la licitaţie;
e) Adresa,data şi ora de desfăşurare a licitaţiei organizate pentru vânzarea imobilului, precum şi datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare şi repetare a procedurii;
f) Prezentarea imobilului: denumire, adresă, regim juridic, descrierea imobilului, date şi caracteristicile constructive ale acestuia, dacă este cazul starea tehnică actuală;
g) Preţul minim de pornire a licitaţiei, stabilit prin hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Iasi, pe baza valorilor de circulaţie ale terenurilor din zona în care este situat imobilul;
h) Elemente de preţ: preţul minim de pornire a licitaţiei, pasul de strigare , garanţia de participare la licitaţie, cuantumul taxei de participare la licitaţie, preţul caietului de sarcini şi modalitatea de plată a valorii (preţului) de adjudecare a imobilului;
i) Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie;
j) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul pentru a fi admis la licitaţie (condiţiile de calificare);
k) Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a procedurii de licitaţie;
l) Alte precizări considerate a fi utile pentru ofertanţi;
m) Numărul de telefon şi/sau fax şi persoana de contact desemnată de organizator. Unde se pot obţine relaţii despre bunul/bunurile imobile ce fac obiectul vânzării.
Capitolul II – Anunţul publicitar
Art. 15. – (1) După aprobarea vânzării, Primăria Municipiului Iasi, prin grija Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri, va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei.
(2) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa la sediul organizatorului, la locul unde se află bunul imobil, se va publica într-un cotidian central şi într-un cotidian local, site-ul institutiei percum si un cotidian judetean.
(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va publica cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acesteia.
(4) Conţinutul anunţului licitaţiei este următorul:
• denumirea şi sediul organizatorului licitaţiei, număr de telefon/fax;
• obiectul licitaţiei, adresa imobilului;
• data, ora limită şi locul de depunere a documentelor de participare la licitaţie;
• locul de unde se poate obţine dosarul de prezentare/Caietul de sarcini;
• data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei.
Capitolul III – Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
Secţiunea I – Comisia de licitatie
Art. 16. – (1) Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri va asigura organizarea licitaţiei şi desfăşurarea acesteia în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale incidente.
(2) In cazul in care persoanele interesate formuleaza solicitari de informatii suplimentare in legatura cu procedura, Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Iasi va raspunde in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora. Informatiile solicitate vor fi comunicate tuturor participantilor interesati de procedura organizata de Primaria Municipiului Iasi ale caror date sunt preluate din Scrisorile de intentie prin care isi prezinta dorinta de a participa.
Art. 17. – (1) Comisia de licitatie va fi nominalizată prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Iasi.
(2) a) Comisia de licitatie va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, avand urmatoarea structura minima:
• preşedinte;
• cel putin doi reprezentanti ai Consiliului Local.
• Specialist in domeniul tehnic, economic, juridic,
• Membrii supleanti,
b) secretariatul comisiei va fi asigurat de catre o persoana din cadrul Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri
Art. 18. – (1) Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate pe durata derularii procedurii.
(2) Persoanele desemnate să facă parte din comisia de licitatie sunt obligate să dea în prealabil o declaraţie privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a confidenţialităţii în raport cu calitatea de membru al comisiei de licitatie, declaraţii care se vor păstra la dosarul licitaţiei.
Art. 19. – Comisia de licitatie va avea, în principal, următoarele atribuţii:
• întocmirea şi transmiterea anunţului publicitar;
• verificarea documentelor de participare la licitaţie a ofertanţilor;
• întocmirea listei cu ofertanţii acceptaţi,
• desfăşurarea şedinţei de licitaţie;
• întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de licitaţie;
• desemnarea câştigătorului licitaţiei;
Art. 20. – Lucrările şedinţelor Comisiei de licitaţie se vor desfăşura astfel:
1. şedinţa este prezidată de preşedintele Comisiei, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte, iar în lipsa acestora lucrările comisiei se amână pentru o altă dată;
2. problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să-şi susţină punctul de vedere;
3. comisia de licitaţie este legal întrunita în prezenta a jumatate + unu din totalul celor 7 membri si ia decizii valabile cu votul a cel puţin jumatate + unu din numărul membrilor săi, numai pe baza criteriilor de calificare prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice;
4. în situaţia în care nu este întrunit numărul legal de membri necesar pentru desfășurarea dezbaterilor, lucrările şedinţei se amână pentru o dată ulterioară.
(2) Dezbaterile din şedinţă sunt consemnate de către secretar, într-un proces verbal care va cuprinde informatiileprevazute la art. 22.
.
Secţiunea II – Documentele licitaţiei
Art. 21. – Documentele licitaţiei sunt următoarele:
• Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea vânzării şi procedura de vânzare;
• Anunţul privind organizarea licitaţiei publice;
• Dosarul de prezentare sau Caietul de sarcini;
• Cererea de înscriere la licitaţie;
• Procesul verbal al licitaţiei;
• Hotărârea de adjudecare a licitaţiei;
• Extrasul de carte funciară a imobilului;
• Dosarul de participare la licitaţie al fiecărui ofertant;
• Declaraţiile privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a confidenţialităţii;
• Comunicarile către ofertanţi, dacă este cazul.
Art. 22. – (1) Procesul verbal al licitaţiei se întocmeşte în timpul şedinţei de licitaţie de către secretarul comisiei şi va cuprinde date cu privire la obiectul licitaţiei, componenţa comisiei de licitatie, datele de identificare ale ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, inclusiv opiniile motivate ale majorităţii respectiv minorităţii membrilor comisiei.
(2) Procesul verbal va fi semnat de membrii comisiei şi de ofertanţii prezenţi la licitatie, de secretarul comisiei şi se înregistrează în registrul de corespondenţă imediat după încheierea licitaţiei.
(3) Procesul verbal final se încheie în doua exemplare originale şi se semnează de comisia de licitatie si de castigatorul licitatiei. Un exemplar de păstrează la dosarul licitaţiei, un exemplar se înmânează câştigătorului şi un exemplar se înaintează primarului spre informare, ulterior notarului impreuna cu procesul-verbal al licitatiei în vederea întocmirii, în formă autentică, a contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 23. – Prevederile prezentului titlu cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se aplică prin asimilare şi procedurii de negociere directa, cu nuanţările corespunzătoare.
Art. 24. – Toate documentele licitaţiei publice sau ale negocierii directe, întocmite pe parcursul desfăşurării procedurii de licitaţie publică respectiv negocierii directe, de către comisia de licitatie/comisia de negociere se vor păstra de către organizatorul licitaţiei într-un dosar al licitaţiei, care se va întocmi pentru fiecare licitatie în parte.
Secţiunea III – Depunerea documentelor şi achitarea taxelor
Art. 25 – (1) Taxa de participare la licitatie se va stabili astfel incat sa acopere cheltuielile ocazionate de organizarea procedurii si va fi inclusa in anuntul privind organizarea licitatiei.
(2) Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de maxim 10% din preţul de pornire al licitaţiei.
Art. 26. – (1) Garanţia de participare este valabila pentru o singură licitaţie şi se va constitui in forma prevazuta in cadrul caietului de sarcini.
(2) Ofertanţilor necâştigători li se va restitui, în baza unei cereri, garanţia de participare la licitaţie.
(3) Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie, dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului.
(4) Garanţia de participare a ofertantului câştigător face parte din preţul bunului adjudecat. În cazul achitării în rate a preţului de vânzare, garanţia de participare se include în preţ la achitarea primei rate.
• Art. 27. – (1) Cererea de înscriere la licitaţie va cuprinde următoarele elemente:
• Datele de identificare a ofertantului, persoană fizică şi/sau persoană juridică;
• Datele de identificare a bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie;
• Precizări cu privire la acceptarea de către ofertant a prevederilor documentaţiei de licitaţie pentru ofertanţi, sens în care aceştia vor completa declaraţia de acceptare în care se va menţiona perioada de valabilitate a ofertei care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data înregistrării cererii de înscriere;
(2) Cererea de înscriere la licitaţie va fi însoţită de următoarele documente, care vor constitui dosarul de participare la licitaţie:
• Buletinul/cartea de identitate sau paşaportul persoanei participante (copie) pentru ofertanţi persoane fizice;
• Certificatul de înregistrare al societăţii, la Oficiul Registrului Comerţului (codul unic de înregistrare şi anexa) pentru persoanele juridice sau autorizaţia de funcţionare pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative;
• Actul constitutiv al societăţii comerciale;
• Ultimul bilanţ vizat de A.J.F.P.L;
• Act constitutiv / statut/ act de infiintare dupa caz
• Ultima balanţă întocmită;
• Împuternicirea reprezentantului ofertantului pentru participarea la licitaţie;
• Pentru societăţile comerciale străine: certificat de înregistrare tradus în limba română, iar traducerea să fie legalizată de un notar public din România şi scrisoare de bonitate, eliberată de o banca străină sau o filială a unei bănci străine în România;
• Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat şi către bugetul local valabile la data deschiderii ofertelor;
• Alte documente relevante pe care se consideră necesare.
Art. 28. – Toate documentele prevăzute la art. 27 depuse de persoanele fizice sau juridice române pot fi prezentate in original sa copii autentificate notarial. In situatia in care comisia va considera necesar, se va solicita prezentarea originalului pentru verificarea acestuia.
Art. 29. – Criteriile de calificare a ofertanţilor constau în prezentarea documentelor prevăzute la art. 27 şi îndeplinirea condiţiilor de calificare precizate în Caietul de sarcini.
Art. 30. – (1) Comisia de adjudecare va analiza, încadrul şedinţei de licitaţie, documentele depuse şi va întocmi un proces verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, semnat de membrii comisiei de adjudecare.
(2) Vor fi descalificaţi pentru participare la licitaţie ofertanţii care nu îndeplinesc condiţiile cerute în dosarul licitaţiei şi în special cei care înregistrează obligaţii restante fiscale/nefiscale faţă de bugetul local sau bugetul de stat .
(3) Comisia de adjudecare va întocmi lista cu ofertanţii calificaţi şi o va afişa la locul desfăşurării licitaţiei cu cel puţin o oră înainte de ora fixată pentru începerea şedinţei de licitaţie.
Secţiunea IV – Desfăşurarea licitaţiei publice
Art. 31. – (1) Procedura care se aplică pentru vânzarea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Iasi este cea a licitaţiei publice deschise, excepţie făcând cazurile menţionate la art. 9 din prezentul Regulament.
(2) Procedura vânzării prin negociere directă va avea la bază toate dispoziţiile prevazute in cadrul prezentului regulament sau prin derogare cele stabilite in cadrul unei hotarari de consiliu adoptate in acest sens.
(3) Şedinţa de licitaţie va avea loc în ziua, ora şi locul indicate în anunţul publicat şi în dosarul de prezentare.

Procedura licitaţiei publice
Art. 32. – (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este necesar să se inscrie cel puţin doi ofertanţi.
(2) În cazul în care la procedura de vanzare prin licitaţie nu s-au prezentat minim doi ofertanţi ,licitatia se va relua in termen de cel putin 5 zile lucratoare .In situatia in care la a doua licitatie s-a inscris un singur ofertant ,dar care s-a inscris si la prima licitatie,atunci acesta va adjudeca..
Art. 33. – (1) Repetarea licitaţiei se va face cu respectarea termenelor stabilite al art. 15 alin. (3).
Art. 34.– (1) La data, ora și locul precizat în anunțul din presă pentru desfășurarea licitației, în prezența membrilor comisiei de licitație, președintele comisiei invită în sală toți ofertanții în vederea începerii licitației.
(2)Licitatorul anunţă deschiderea şedinţei, obiectul acesteia, procedura de desfășurare a licitației, constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei
Reprezentanții legali vor prezenta actul de identitiate însoțit de o copie (conformă cu originalul) a certificatului constatator al firmei unde este meționat drept administrator/persoană împuternicită. Persoana împuternicită de reprezentantul legal să participe și să liciteze va prezenta actul de identitate, împuternicirea notarială.

(3) Licitatorul anunţă preţul iniţial de pornire la licitaţie, pasul de licitație stabilite prin caietul de sarcini, precum şi preţurile oferite de către licitanţi în cadrul ofertelor depuse de către aceştia .
(4)Se trece la supralicitare prin strigare directă, începând de la oferta cea mai mai mare, înscrisă în formularul de ofertă, sau în cazul în care valoarea ofertelor prezentate de către ofertanți sunt în cuantumuri egale, începând de la valoarea înscrisă în formularul de ofertă, dar nu mai puțin de prețul de pornire la care se adauga pasul de licitare. Supralicitarea se continuă până când niciun ofertant nu mai supralicitează.
(5)Bunurile ce fac obiectul vânzării se adjudecă de către ofertantul care a oferit cel mai mare preț.
6)Pe durata ședinței de licitație participanții (ofertanții pentru bunul în cauză) nu au permisiunea de a părăsi sala, sub sancțiunea excluderii din cadrul procedurii.
Art.35.– (1)Procesul verbal de licitație se semnează de către membrii comisiei de licitație și participanții la licitație, atât cei declarați admiși, cât și cei declarați respinși.
(2) Refuzul de a semna procesul verbal de licitație de către unul dintre ofertanți nu afectează valabilitarea acestuia. În cadrul procesului verbal este consemnat refuzul semnării, precum și orice altă observație.
(3)În urma desfășurării licitației se redactează procesul verbal de adjudecare. În baza hotărârii de consiliu local privind decizia vânzării bunului la licitație și a procesului-verbal de adjudecare se va încheia conform legii contractul de vânzare.
(1) Contractul de vânzare se încheie în termen de maxim 30 de zile de la data desfăşurării şi adjudecării licitaţiei publice, dacă prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel.
(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de vânzare-cumparare în termenul de 30 de zile, din motive imputabile lui, atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participare şi, dacă este cazul, plata de daune interese. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa (în nume propriu sau ca asociat, acționar, administrator al unei persoane juridice) la alte licitaţii organizate de către Municipiului Iasi privind vânzarea bunurilor timp de 5 ani.
Secţiunea V – Contestaţii
Art. 36. Impotriva modului de desfasurare a licitatiei, participantii pot formula contestatii care se depun la sediul Primariei Municipiului Iasi, in termen de 24 de ore de la inchiderea acesteia.
Art. 37. –(1) Contestaţia se adresează Primarului Municipiului Iasi şi va fi soluţionată de comisia de contestaţii numită prin hotararea Consiliului local, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei, prin admiterea sau după caz respingerea ei, prin proces – verbal in maxim 3 zile lucratoare care se comunica.
(2 ) Daca se admite contestatia se organizeaza o noua licitatie.
Art. 38. – Contestaţia administrativă suspendă derularea procedurii de vânzare până la soluţionarea ei.
Art. 39. – În cazul admiterii contestaţiei, licitaţia va fi anulată şi procedura de vânzare va fi reluată stabilindu-se un termen pentru repetarea licitaţiei care nu poate fi mai mic de 20 de zile.
Capitolul VI – Dispoziţii finale
Art. 40. – Ofertanţii care au participat la o procedura de vanzare prin licitatie ce a fost anulata nu vor mai achita contravaloarea dosarului de prezentare/ caiet de sarcini, urmând să achite doar garanţia de participare, dacă au solicitat restituirea garanţiei, in situatia in care conditiile de participare si procedura nu au fost modificate.
Art. 41. – Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare, în forma autentică, în termen de maximum 30 zile de la data comunicari hotararii consiliului local de aprobare a pretlui de vanzare a terenului.
Art. 42. – Preţul de adjudecare al bunului imobil se achită în condiţiile stabilite de hotărâre de consiliul local prin care a fost aprobată scoaterea la vânzare a imobilului.
Art. 43. – În cazul în care termenele prevăzute în prezentul Regulament se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte pentru prima zi lucrătoare următoare.
Art. 44. – Procesele verbale împreună cu documentele licitaţiei se vor păstra cu caracter permanent în arhiva Primăriei Municipiului Iasi.
Art. 45. – În cazul în care, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră, temeinic dovedite, contractul de vânzare-cumpărare nu este semnat, în termen stabilit, din vina adjudecătorului, acesta pierde dreptul de cumpărare a bunului, precum şi dreptul la restituirea garanţiei de participare şi poate fi obligat la plata daunelor cauzate. În acest caz procedura de licitaţie va fi reluată, în condiţiile prezentului Regulament.
Art. 46. – Cu aplicarea prezentului Regulament se încredinţează compartimentele de specialitate din cadru Primariei Municipiului Iasi implicate in procedurile de vanzare a terenurilor apartinand domeniului privat a Municipiului Iasi

PROCEDURA
privind schimbul de imobile de catre Municipiul Iasi

INTRODUCERE

Legea 215/2001 – Legea privind administratia publica locala, republicata – reglementeaza modul de realizare a schimburilor de teren.
Scopul legii este acela de a asigura cadrului normativ necesar pentru a realiza schimbul echivalent valoric de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale in conditiile legii pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local.
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in Legea nr.52/2003 privind transpartenta decizionala in administratia publica, republicata si tinand cont de prevederile art. 121, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba urmatoarea procedura de achizitii imobile de catre Municipiul Iasi.

Cap.I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 Initierea procedurii o au serviciile/aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Iasi/directiile/institutiile/ din subordinea Consiliului Local Iasi, prin emiterea unui Raport de fundamentare a necesitatii realizarii unui schimb de imobil, compus din cladire si teren aferent / teren.
Se vor specifica: suprafetele ale constructiei si terenului, dotarile necesare, amplasarea intr-o anumita zona, destinatia ce o va avea cladirea sau terenul, nr. locuri parcare necesare, proiectele ce urmeaza a se demara, omogenizarea din punct de vedere cadastral al terenurilor, alte date tehnice si elemente care sa justifice necesitatea si oportunitatea schimbului.

Art.2 Raportul se inainteaza analizei comisiei de analiza si avizare a solicitarilor privind schimbul de imobile intre Muncipiul Iasi si persoane fizice sau juridice, iar in cazul avizarii de principiu favorabile, acesta se transmite conducerii Primariei. Procedura de schimb de imobile va demara daca:
– se va constitui comisia de analiza si avizare a solicitarilor privind schimbul de imobile intre Muncipiul Iasi si persoane fizice sau juridice.
– exista Raport favorabil din partea comisiei de analiza si avizare a solicitarilor privind schimbul de imobile intre Muncipiul Iasi si persoane fizice sau juridice in vederea demararii proceduriide schimb.
– a fost aprobat de Consiliu Local Iasi schimbul de imobile si procedura prin care se realizeaza acest schimb.

Cap. II – COMISIA DE ANALIZA SI AVIZARE A SOLICITARILOR PRIVIND SCHIMBUL DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL IASI SI PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE

Art.3 Prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi s-a constituit comisia de lucru care are urmatoarele atributii:
– analizeaza cererile avand ca obiect schimbul de imobile intre Municipiul Iasi si persoane fizice sau juridice;
– analizeaza situatia juridical a imobilelor in baza documentatiei depuse in sprijinul cererilor, cum ar fi acte de proprietate, documentatii cadastrale, certificate de urbanism, planuri etc.;
Verifica daca imobilele supuse schimbului fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata;
– in urma analizarii documentelor poate propune, daca se impune, evaluarea bunurilor care vor face obiectul schimbului de imobile;
– verifica Rapoartele de evaluare întocmite de un membru ANEVAR care privesc bunurile supuse schimbului si urmarește ca valoarea stabilită prin aceste rapoarte să fie conformă cu valoarea de piață a imobilelor, în vederea eliminării riscurilor de subevaluare a valorii reale a imobilelor din doemniul privat al Municipiului Iași.
– poate solicita refacerea Rapoartelor de evaluare în cazul în care consideră că valorile stabilite sunt neconforme cu cele reale/de piață.
– după analiza întregii documentații, poate propune Consiliului Local al Municipiului Iasi insusirea Rapoartelor de evaluare si, eventual, aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Iasi si persoane fizice sau juridice.
– pe parcursul desfasurarii procedurii, membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului documentelor analizate si depuse de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora.
– in cazuri justificate, comisia poate elaborara o propunere de admitere/respingere de schimb de imobil.
– elaborarea si semnarea Raportului procedurii, ce se inainteaza Primarului Municipiului Iasi pentru aprobare.

Cap. III – HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL

Art.4 Pentru aprobarea procedurii de schimb echivalent valoric de imobile, hotararea de consiliu local va contine, fara a fi limitative, articole privind aprobarea schimbului de imobile, destinatia ce urmeaza a o avea acesta si serviciul/directia/institutia publica care o va administra, componenta si atributiile comisiei de analiza si avizare a solicitarilor privind schimbul de imobile intre Muncipiul Iasi si persoane fizice sau juridice conform Dispozitiei Primarului nr.4005/13.12.2017.

CAP. IV – ELABORAREA OFERTEI DE SCHIMB

Art. 5 (1) Ofertantul persoana fizica/juridica are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind schimbul de terenuri.
(2) Oferta care nu respecta cerintele din documentatie de schimb va fi respinsa de catre comisia de analiza si avizare.
Art.6 (1) Oferetele se depun si se inregistreaza la registratura Primariei Municipiului Iasi.
(2) Ofertantul are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta fie inainte sau dupa analiza documentatiei de catre comisia de specialitate.

CAP. V – ANALIZA SI EVALUAREA DOCUMENTATIEI DE SCHIMB

Art.7 (1) Comisia de analiza si avizare are obligatia de a analiza docuemntatia ofertanta si, dupa caz, alte documente prezentate de participant.
(2) Sedinta de lucru a comisiei de schimb se finalizeaza printr-un proces verbal, in care sunt consemnate aspectele formale, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare in parte.
(3) Comisia se va deplasa in teren, dupa caz, pentru vizualizarea imobilelor din oferte, consemnand toate aspectele constatate intr-un proces verbal.
Art.8 (1) Dupa finalizarea etapei de evaluare a imobilelor, comisia intocmeste Raportul procedurii, consemnand oferta castigatoare. Raportul procedurii va fi supus aprobarii Primarului Municipiului Iasi.
Cap VI DISPOZITII FINALE

Art. 9 Dupa finalizarea procedurii de schimb si aprobarea Proiectului Hotararii Consiliului Local Iasi Directia Juridica vor efectua procedurile pentru incheierea in forma autentica a contractului de schimb de teren, urmand ca D.E.P.P.P sa efectueze operatiunile de inregistrare a imobilului in evidenta patrimoniului Municipiului Iasi si D.G.E.F.P.L. va actualiza evidenta financiar-contabila.
Art. 10 Prevederile prezentei proceduri se vor completa , dupa caz, cu dispozitiile legale in vigoare.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Utile

To Top