Connect with us

Guvernul împrumută 250 mil. euro pentru Spitalul Regional de Urgență Iași

Proiecte publice

Guvernul împrumută 250 mil. euro pentru Spitalul Regional de Urgență Iași

Guvernul va împrumuta 250 milioane euro pentru construirea Spitalului Regional de Urgență (SRU) Iași. În ședința de astăzi a Guvernului, va fi aprobat un memorandum care vizează începerea demersurilor pentru contractarea creditului.

Proiectul spitalului de la Iași este cel mai avansat proiect din țară, alte două unități urmând a fi construite la Cluj și Craiova. În cazul Iașului, Ministerul Sănătății (MS) va semna, cel mai târziu la sfârșitul acestui an, contractul de proiectare, licitația fiind în curs.

Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 500 milioane euro, jumătate din sumă fiind asigurată din fonduri UE, iar cealaltă de către guvern.

Practic, spitalul de la Iași va fi primul care va primi finanțarea europeană disponibilă pentru perioada 2021 – 2027, iar, acum, prin demersul guvernului va avea asigurat și întregul necesar de fonduri. Creditul va fi contractat la Banca Europeană de Investiții (BEI).

„Luând în considerare expertiza și colaborarea cu BEI în acest domeniu și demersurile deja inițiate în  ceea ce privește o potențială colaborare în acest  sens, propunem contractarea unui împrumut de la BEI pentru susținerea proiectului privind construcția spitalului regional de urgență Iași, în valoare de până la 250  mil. euro. Valoarea finală a împrumutului se va  stabili  împreună  cu  finanțatorul luând   în considerare politica de finanțare a BEI, precum și suma care va fi alocată din fonduri europene nerambursabile”, se arată în textul memorandumului consultat de APIX.ro.

APIX.ro vă pune la dispoziție cuprinsul întregului memorandum:

Temă: acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de până la 250 mil. EUR, pentru susținerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgență Iași

Cea mai mare parte a spitalelor de urgență din România au o mare uzură fizică şi funcţionează în mai multe clădiri, în anumite cazuri aflate la kilometrii distanţă, periclitând astfel viaţa pacienţilor, ce au nevoie de transport cu ambulanţa pentru transferul între secţii.

Această situaţie, coroborată cu nevoia de a avea un nivel terţiar de sănătate capabil să ofere servicii performante mai ales pentru cazurile de urgență și patologiile cu un grad ridicat de mortalitate, precum şi de a facilita accesul grupurilor vulnerabile la acest tip de asistenţă, a determinat autorităţile române să identifice ca prioritate de investiţii, crearea unei reţele de spitale strategice („spitale regionale de urgenţă”).

Prin spitalele regionale de urgenţă se are în vedere în principal tratarea cazurilor cele mai complexe într-o abordare multidisciplinară, eficientă și sigură din punct de vedere clinic.

În acest sens, se urmărește construcția a opt spitale regionale de urgenţă dotate cu echipamente de ultimă generație și care vor elimina eforturile financiare și umane pentru deplasarea cetățenilor din țară către București, în speranța unui act medical de calitate.

Obiectivul general al acestor proiecte constă în îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență, iar obiectivele specifice urmăresc crearea unor rețele regionale de spitale integrate funcțional, cu roluri și funcții specifice fiecărui nivel de complexitate și competență al asistenței medicale, îmbunătățirea eficienței și sustenabilității serviciilor medicale, creșterea eficacității clinice în special la nivelul spitalelor regionale și județene, acces sporit al populației din regiune la servicii medicale, inclusiv al grupurilor vulnerabile, reducerea mortalității evitabile în regiune, creșterea calității vieții în regiune.

Construcţia a trei din cele opt spitale regionale de urgenţă, respectiv Iaşi, Cluj şi Craiova a fost deja demarată de Ministerul Sănătății (MS) și va fi susţinută din fonduri europene nerambursabile atât în cadrul exercițiului financiar actual, cât și din exercițiul financiar viitor 2021- 2027.

Aceste trei spitale regionale se numără de asemenea printre obiectivele strategice sectoriale cuprinse în Planul Național de Investiții și Relansare Economică aprobat de Guvern în iulie 2020.

Pentru pregătirea implementării celor trei proiecte prioritare, până în prezent Ministerul Sănătății a derulat în principal următoarele activități:

  • finalizarea studiilor de fezabilitate pentru toate cele trei spitale, inclusiv documentații-suport pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații; pentru realizarea acestora, MS a beneficiat de sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI) în cadrul Acordului de Servicii de Consultanță EIAH, încheiat între BEI și MS în decembrie 2016;
  • depunerea a trei cereri de finanțare și semnarea a trei contracte de finanțare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru care a fost primită și aprobarea Comisiei Europene pentru derularea proiectelor în două faze, prima finanțată din POR 2014-2020 și a doua finanțată din POS 2021-2027; obiectivele principale în cadrul fazei I sunt realizarea proiectelor tehnice și încheierea contractelor pentru construcții, iar în cadrul fazei II, construirea spitalelor, dotarea și operaționalizarea acestora, precum și realizarea unor măsuri de reformă și sustenabilitate a serviciilor medicale;
  • lansarea licitațiilor pentru servicii de proiectare și verificatori de proiecte, în stadiu avansat fiind licitațiile pentru Spitalul Regional de Urgență Iași.

Noul Spital Regional de Urgență Iași va înlocui infrastructura învechită și fragmentată a Spitalului Clinic Județean de Urgență Iași cu o structură modernă, la standarde europene, arhitectural și medical, echipamente și tehnologie IT. Spitalul va utiliza un nou model operațional de management de spital, financiar, administrativ și clinic, focalizat pe pacient.

Clădirea va avea 7 nivele, cu 2 etaje la subsol ce vor cuprinde și o parcare, iar partea supraterană va avea o porțiune orizontală ce va găzdui serviciile de diagnostic, intervenții și tratament și trei turnuri cu secțiune pătrată pentru unitățile de spitalizare. Pe acoperișul clădirii va fi construit un heliport H3. Spitalul va avea și spații cu destinație pentru activități de învățământ și cercetare.

Din punct de vedere arhitectural, al materialelor utilizate, al soluțiilor de producere și al consumului energetic se vor respecta standardele de eficiență energetică, conform legislației europene în vigoare. Acesta va fi organizat pe centre de îngrijire, grupate pe patologii înrudite și va avea 850 de paturi de spitalizare continuă, 60 paturi de urgență, 45 de paturi pentru spitalizare de zi, 70 de cabinete ambulatorii, 19 săli de operație, servicii avansate de imagistică, radiologie intervențională, endoscopie, cardiologie intervențională, neuroștiințe, etc. Astfel, spitalul va deveni un centru de nivel terțiar pentru rețeaua de spitale din regiunea Nord-Est, pentru a trata pacienții critici și cazurile care necesită tehnologie și expertiză la nivel înalt, va integra tehnologii și practici medicale actualizate, abordări multidisciplinare, eficiente și sigure din punct de vedere clinic.

Spitalul regional de urgență Iași va fi înființat conform legii și va fi organizat ca spital public în administrarea MS. Potrivit prevederilor art.193, alin.2) al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, spitalele publice din reţeaua MS beneficiază de surse de la bugetul de stat, printre altele, pentru investiţii legate de construirea de noi spitale.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 290/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii „Spital Regional de Urgenţă Iaş”, valoarea investiției este de cca. 500,35 mil. EUR. Acest cost cuprinde costurile legate de construcție, echipamente tehnologice și alte cheltuieli specifice conform devizului (proiectare și asistență, comisioane și taxe, probe tehnologice și teste și alte cheltuieli diverse și neprevăzute).

Alocarea financiară solicitată de MS din viitorul Program Operațional Sănătate (POS 2021-2027) pentru cele trei spitale regionale este de minimum 700 mil EUR (în condițiile în care costul total net al acestora se ridică la cca. 1,64 mld EUR). Până în prezent nu a fost luată o decizie în acest sens, însă potrivit discuțiilor prealabile dintre MS și Ministerul Fondurilor Europene, suma alocată din POS 2021-2027 ar fi de 500 mil. EUR pentru cele trei spitale regionale.

Astfel, conform estimărilor, contribuția bugetului de stat s-ar cifra la cel puțin 50% din valoarea proiectului, pentru obiectivul privind spitalul Iași reprezentând în funcție de alocarea financiară ce va fi aprobată prin POS cel puțin 250 mil. EUR.

Ca urmare, efortul financiar necesar pentru realizarea acestor obiective este substanţial şi necesită atragerea alături de fondurile europene nerambursabile și a unor surse externe de finanţare rambursabilă.

Având în vedere faptul că BEI este deja implicată în acest proiect, prin asistența tehnică acordată MS astfel cum este menționat mai sus, banca și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini în continuare autoritățile române în vederea cofinanțării celor trei spitale regionale prin acordarea de asistență financiară rambursabilă.

În acest context, în perioada iunie-iulie 2020, BEI a desfășurat o misiune de pre- evaluare a proiectului privind construcția spitalului Iași.

Ca urmare, luând în considerare expertiza și colaborarea cu BEI în acest domeniu și demersurile deja inițiate în ceea ce privește o potențială colaborare în acest sens, propunem contractarea unui împrumut de la BEI pentru susținerea proiectului privind construcția spitalului regional de urgență Iași, în valoare de până la 250 mil. EUR. Valoarea finală a împrumutului se va stabili împreună cu finanțatorul luând în considerare politica de finanțare a BEI, precum și suma care va fi alocată din fonduri europene nerambursabile.

Din punct de vedere al termenilor şi condiţiilor financiare, împrumuturile acordate de BEI sunt competitive şi mai flexibile decât alte instrumente alternative de finanţare existente pe piaţa financiară internaţională. Conform termenilor standard, BEI poate acorda împrumuturi pe o perioadă de până la 25 ani, pentru fiecare tranşă disponibilizată din împrumut. Dobânda percepută poate fi fixă (cotele indicative recente au variat între 0,71% 1,71% în funcție de perioada de rambursare aleasă) sau variabilă (bazată pe rata EURIBOR, la care se adaugă o marjă a Băncii). Termenii financiari aferenţi fiecărei tranşe din împrumut se stabilesc la momentul efectuării tragerii respective, în funcţie de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale și de politica de cost a Băncii.

Împrumutul propus se circumscrie mecanismului introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu legislaţia secundară, fiind un împrumut pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale, a cărui disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale. Contractarea acestuia se încadrează în obiectivele Strategiei de administrare a datoriei publice pentru perioada 2019-2021, prin care se urmăreşte continuarea parteneriatului cu instituţiile financiare internaţionale pentru a beneficia de termenii şi condiţiile avantajoase oferite de aceste instituţii.

Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului (rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului) se va asigura prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.

Se estimează că proiectul va fi realizat pe o perioada de 7 ani. Implementarea proiectului va fi asigurată de MS, care va urmări pe parcursul acestei perioade respectarea cadrului general privind elaborarea programării bugetare anuale.

Pe parcursul implementării MS va colabora și cu alte instituții de profil inclusiv Consiliul Local al Municipiului Iași/Consiliul Județean Iași.

Ca urmare, elementele legate de valoarea finală a împrumutului/costul proiectului, precum şi alte elemente specifice, cum ar fi graficul de implementare, elemente legate de efectuarea tragerilor în cadrul împrumutului, aranjamentele instituționale, aspecte legate de monitorizare și raportare vor fi analizate și clarificate cu finanțatorul pe perioada de pregătire a împrumutului, respectiv de evaluare a cererii de finanțare. Aceste elemente vor fi concretizate ulterior în contractul de finanțare care va fi transmis de bancă pentru negociere şi care va fi prezentat Guvernului cu ocazia aprobării Notei Mandat de negociere.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare:

  • acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de până la 250 mil. EUR, pentru susținerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgență Iași.

După aprobarea prezentului Memorandum, MFP și MS vor întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea cererii de finanţare către BEI, urmând a fi parcurse ulterior etapele pentru negocierea, semnarea și aprobarea contractului de finanțare, conform legislației în vigoare corelat cu desfășurarea procesului de aprobare a finanţării la nivelul finanțatorului”.

Coordonator al proiectului Apix.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat atât cu mass-media locale, cât și centrale.

Articole din categoria Proiecte publice

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top