Connect with us

Tot ce trebuie să știi pentru autorizarea unei construcții

Utile

Tot ce trebuie să știi pentru autorizarea unei construcții

Obținerea unei autorizații de construire parcurge un drum anevoios și îndelungat. Nenumăratele avize și analize de la nivelul instituțiilor implicate în procesul de autorizare pot duce, de multe ori, la obținerea actului râvnit în 1 – 2 ani. În ultimul timp, activitatea Serviciului de urbanism a Primăriei a cunoscut o relativă îmbunătățire. În prezent, de la momentul depunerii cererii, autorizația poate fi obținută în 3 – 6 luni.

De multe ori, procesul este întârziat întrucât sunt depuse documentații incomplete.

În urma solicitărilor primite de la cititori, fluxul Apix prezintă întreg procesul de autorizare cu menționarea tuturor actelor necesare pentru fiecare documentație de urbanism în parte: necesarul de acte pentru obținerea certificatului de urbanism, autorizației de construire/desființare, pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a unui Plan Urbanistic de Detaliu.

 1. Acte necesare obținerii certificatului de urbanism

Conform art. 19 din Ordinul M.D.R. T. nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, documentația va cuprinde:

 • cerere tip care se procură de la emitent, formular tipizat model F.1., conform Ordinului M.D.R.T. nr. 839/2009 , completată corespunzător și semnată , conținând adresa de e-mail (opțional) și număr de telefon beneficiar/proiectant (obligatoriu);
 • copie act identitate PF I CUI PJ
 • pentru imobilele transcrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară- extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi(valabil maxim 30 de zile);
 • copie după actul de proprietate/deținere a imobilului (după caz);
 • pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, plan de încadrare în zona la una din scările 1:10.000, 1: 5000, 1: 2000 , 1:1000 sau 1: 500, eliberat la cerere de către OCPI, cu evidențierea amplasamentului în cadrul zonei.
 • dovada achitării taxei pentru obținerea Certificatului de urbanism (se calculează de către personalul de specialitate,  în funcție de suprafață  imobilului ce face obiectul actului solicitat).

Recomandări Primăria Iași: În cazul în care lucrările propuse de dvs. sunt complexe, poate fi utilă o scurtă descriere a lor într-un memoriu anexat cererii: de asemeni, pentru că scopul emiterii certificatului să corespundă întocmai intenției dvs., pentru o formulare adecvată va sugerăm să vă consultați în prealabil cu un proiectant autorizat.

Totodată, municipalitatea vă recomandă să anexați și alte documente în vederea reducerii timpului de analiză a dosarului:

 • Documentația cadastrală actualizată a terenului /imobilului ce face obiectul actului solicitat;
 • Dacă terenul a făcut obiectul unei documentații de urbanism de tip PUZ/PUD, se va anexa o copie a planșei de reglementări urbanistice U2 și o copie a Regulamentului de urbanism  aferent  PUZ/PUD­ ului
 • În cazul solicitării Certificatelor de urbanism pentru branșamente la rețelele de utilități, dacă dețineți o autorizație de construire a unui imobil, veți extrage din documentația tehnică planul de situație vizat OCPI cuprinzând poziționarea imobilului existent față de limitele proprietății și față de calea de acces (stradă), plan purtând viza ”anexă la autorizația de construire nr. din dată de…” . Acest plan îl veți anexa în două exemplare, unul urmând a vă fi returnat cu viza anexă la certificatul de urbanism solicitat.
 • Pentru branșamente la rețeaua de energie electrică, se va anexa Avizul tehnic de racordare emis de furnizorul de utilități.
 • Pentru extinderile rețelelor sau branșamente la rețeaua de gaze naturale, veți anexa memoriul tehnic cu descrierea succintă a lucrărilor ce urmează a se realiza și un plan de situație pe suport topografic cuprinzând traseul propus, în două exemplare.

Important: Conform art.33 din Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, solicitantul are obligația de a anexa la cererea pentru emiterea certificatului de urbanism documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent. Dovadă achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie,  a documentelor de plata. Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.7*) , alin (1^2) , se înregistrează doar  documentajiile  complete.

 1. Acte necesare în vederea eliberării autorizației de construire

Recomandare Primăria Iași: În vederea reducerii timpului necesar pentru verificarea documentațiilor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de construire/desființare, vă solicitam ca documentațiile de autorizare a construirii să fie întocmite cu respectarea ordinii documentelor, după cum urmează:

Acte juridice:

 • cererea de autorizare însoțită de anexe completată la toate rubricile, semnată și datată de către beneficiar și parafată de proiectant; se vor nota datele de contact pentru beneficiar și proiectant pentru a se facilita comunicarea (obligatoriu și telefon, adresa de e-mail, pe lîngă adresa poștală completă);
 • copie certificat de urbanism (în termen de valabilitate) în baza căruia s-a demarat procedura de autorizare;
 • copie act de identitate (persoană fizică) sau certificat de înregistrare fiscală (persoană juridică);
 • copie legalizată după dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții; în cazul în care terenul provine dintr-o dezmembrare/alipire, se va adăuga în copie și acest act,însoțit de documentația cadastrală aferentă;
 • documentație completă de carte funciară actualizată (dacă este cazul, însoțită de fișa aferentă caii de acces private);
 • extras de carte funciară de informare la zi (vechime maxim 1 lună) pentru imobilul în cauză precum și pentru calea de acces privată, acolo unde cazul;
 • acorduri în formă legalizată notarial (vecini, banca, instituții, asociații de proprietari, coproprietari teren/cale de acces, etc.) – acolo unde este cazul;
 • copie după HCL de aprobare PUZ + copia RLU + planșa de reglementări (unde a existat la bază o documentație de urbanism)

Studii și avize

 • ridicarea topografică vizată OCPI – actualizată – obținută în baza certificatului de urbanism pentru construire; (1 exemplar)
 • studiu geotehnic cu verificare Af – însoțit de studiul de stabilitate în zonele care se supun atenției Comisiei de Versanți – nu mai vechi de 2 ani (preambul NP 074); (1 exemplar);
 • notă tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrările de intervenție la clădiri existente; raportul de audit energetic; raportul de expertiză a sistemelor tehnice; certificatul de performanță energetică a clădirii, pentru lucrările de renovare majoră, precum și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislația privind performanța energetică a clădirilor și în măsura în care auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional, economic și din punct de vedere al mediului înconjurător (1 exemplar). Încadrarea lucrării în categoria „renovare majoră” se va efectua cf. Codului Fiscal
 • avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, în ordinea prezentării lor pe acsta (1 exemplare în copie lizibilă, color dacă este relevant)
 • dovada OAR și dovada plății taxei de timbru de arhitectură – 0,05% din valoarea de investiție

Din documentații nu trebuie să lipsească următoarele informații: numărul de locuri de parcare auto din incintă (existente – propuse – rezultate, cu respectarea HCL nr. 425/2007), numărul de garaje auto/alte anexe (existente – propuse – rezultate), bilanțul teritorial (spații verzi, trotuare), înălțimea maximă la cornișă față de cota terenului amenajat (trotuarul de protecție al clădirii) comparată cu înălțimea maximă stabilită prin PUZ, unde este cazul, înălțimea maximă propusă, categoria de importanță a clădirii, clasa de importanță a lucrării, categoria de pericol la incendiu și zona seismică. Totodată, se vor amplasa accesurile auto, pietonale din incintă și în clădire și se vor marca spațiile verzi.

Recomandări și explicații ale Primăriei Iași:

 • Vă rugăm să atașați separat memoriile și separat planșele, în aceeași ordine a specialităților. Memoriile vor fi precedate de memoriul general, care obligatoriu trebuie să conțină tabelul privind stabilirea categoriei de importantă a obiectivului propus, precum și precizarea în clar, de către proiectantul general, a verificărilor la cerințele de calitate la care se va supune proiectul, în acord cu categoria de importantă , dar și cu activitățile desfășurate în cladire.
 • Memoriile vor fi succedate de pagină Breviar de calcul al indicilor urbanistici (legea 350/2001 R) precum și de devizul estimativ de lucrări, și graficul de eșalonare a lucrărilor (unde este cazul).
 • Vă rugăm că în cadrul proiectelor pe specialitati să introduceți numai planșele specificate în conținutul cadru al DTAC/DTOE.
 • Conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții , art.36 lit. D ,,constituie contravenție ,,elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluții neconforme sau care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora , care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor fundamentale  aplicabile .”
 • Se va urmări respectarea prevederilor OMS nr. 119/2014 precum și Legea locuinței privind exigențele minimale de respectat la dimensionarea camerelor și distanțele între ferestrele spațiilor de locuit și locurile de parcare, fosă septică (dacă este cazul) și platforma de colectare/depozitare a deseurilor ;
 • Conform Legii nr. 372/2005R privind performanță energetică, se vor respecta cerințele minime de performanță energetică , în cadrul documentației se va regăsi calculul coeficientului de izolare termică globală G și, conf.art.9, se va anexa un studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficientă ridicată;
 • referitor la stabilirea categoriei de folosință a terenului ,,curți construcții ” : se va informa beneficiarul că, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, art.23, paragraf (3) “terenurile destinate construirii, evidenfiate în intravilan, se scot din circuitu/ agricol, definitiv, prin autorizația de construire. În cazul în care proprietarul terenului dorește să scoată din circuitul agricol doar o parte din terenul deținut, pentru îndeplinirea acestei proceduri, autorizația de construire va fi însoțita de documentația tehnică cadastrală”.
 1. Obținerea unei autorizații de desființare – Fișa de verificare a conținutului dosarului pentru obținerea unui astfel de act

Conform art.20 din Ordinul M.D.R. T. nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, documentafia va cuprinde:

 • cerere tip și anexă, formular tipizat conform Ordinului M.D.R.T. nr. 839/2009, completate corespunzător și semnate (pagină 2 de beneficiar, pagină 5 de proiectant), conținând adresa de e-mail (opțional) și număr de telefon beneficiar/proiectant;
 • dovada titlului asupra imobilului – copie legalizată ;
 • extras de carte funciară de informare actualizat (valabil maxim 30 de zile); certificat fiscal cu valoarea de impozitare a imobilului ce se desființează;
 • dovada achitării taxei pentru obținerea Autorizației de desființare  (0,1%  din valoarea de impozitare a imobilului ce se desființează) ;
 • copii avize și studii solicitate prin Certificatul de urbanism (în special aviz Salubris și contract gestionare deșeuri)
 • copie Certificat urbanism (se va verifica valabilitatea);
 • acordul vecinilor în formă autentică (dacă a fost solicitat);
 • expertiză tehnică (dacă este cazul)
 • plan de situație vizat OCPI lași însoțit de documentația cadastrală;
 • documentația tehnică pentru obținerea autorizației de desființare D.T.A.D. – 2 exemplare originale;
 • documentația tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor D.T.O.E. – 2 exemplare originale, dacă este cazul;
 • fotografii ale imobilului, color, de dimensiuni 9x16cm;
 • alte acte, dacă au fost solicitate prin certificatul de urbanism ( acestea se vor menționa)

Recomandări și explicații Primăria Iași:

Se va respecta conținutul-cadru al documentației tehnice pentru obținerea autorizației de desființare, stabilit în Anexă 1 a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții. Solicitantul are obligația de a anexa la cererea pentru emiterea autorizației documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent. Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată – care se înregistrează și în formularul de cerere la poziția nr. 7. Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.7*) , alin (1^2) , se înregistrează doar documentațiile complete.

 1. Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – etape de elaborare

ETAPĂ INFORMARE POPULATIE – ANEXA la Hotărârea nr.51/28.02.2013 a Consiliului Local al Municipiului lași – REGULAMENT LOCAL PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJAREA  TERITOR IULUI  ȘI URBANISM ÎN MUNIC IPIUL IAȘI  (extras).

Planul urbanistic de detaliu (PUD) și Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia

ART.30. (1) La elaborare / reactualizare PUD-ului, grupul țintă îl reprezintă proprietarii terenurilor care fac obiectul reglementărilor supuse aprobării la care se adaugă zonele învecinate de impact menționate prin certificatul de urbanism și avizul de oportunitate.

ART.31. lmplicarea și consultarea publicului se va face în patru etape: Etapă 1 – etapă  pregătitoare PUZ și RLU aferent: Etapă 2 – etapă elaborării propunerilor PUD și RLU aferent ; Etapă 3 – etapă aprobării PUZ și RLU aferent; Etapă 4 – etapa monitorizării implementării PUD și RLU aferent

Etapa I – Etapă pregătitoare PUD și RLU aferent

(—-) ART.33. ( 1) În cazul în care inițiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism și avizul prealabil de oportunitate.

Etapa 2. Etapă elaborării propunerilor PUD și RLU aferent

ART.34. Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încat să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

ART.35.   lnformarea  și  consultarea   publicului  cu  privire  la  propunerile  de  PUD  se  fac înainte  de transmiterea  documentației  pe circuitul tehnic  de avizare și debutează  cu cererea  care  se înregistrează  la Registratura Generală a Primăriei Municipiului lași împreuna cu următoarea documentație:

 1. copia Certificatului de Urbanism și copia Avizului Prealabil de Oportunitate favorabil ;
 2. documentația PUZ întocmită conform prevederilor legale, mai puțin avizele: partea scrisă – memoriul tehnic și Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului; partea desenată: plan de încadrare în zona, plan de situație existent, planșa de reglementări urbanistice – zonificare, planșa de proprietate asupra terenurilor și posibilități  de mobilare;  se va  anexa  și un cd cu documentația în format  electronic  (pe site se afișează planșa RLU)
 3. un afiș cu dimensiunile 60 x 90 cm care va fi expus la Primăria Municipiului lași

ART.42.  Planșa de  reglementări  urbanistice și regulamentul  local reprezintă  informații de  interes  public și vor fi furnizate și puse la dispoziția solicitanților, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările  ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public.

II.ETAPĂ OBȚINERE AVIZE ȘI ELABORARE STUDII DE SPECIALITATE conform legislației în vigoare – enumerate în certificatul de urbanism.

III. AVIZ COMISIE DE URBANISM a Consiliului Local Iași

IV.AVIZ COMISIE C.T.A.T.U în vederea obținerii Avizului Arhitectului Șef.

V.SUPUNEREA PROIECTULUI SPRE  APROBARE ÎN  CONSILIUL LOCAL

5. Planul urbanistic zonal – etape de elaboare

I. AVIZUL DE OPORTUNITATE se obține în baza  următoarelor  documente:

– Cerere tip

– piese scrise, constând în memoriu tehnic pe specialități care va cuprinde prezentarea investiției/operațiunii propuse, indicatorii urbanistici propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, propuneri privind metodele de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal;

– piese desenate, constând în încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu, conceptul propus – plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinatăților, modul de asigurare a acceselor și utilităților.

II. ETAPA INFORMARE POPULAȚIE

ANEXA  la Hotărârea nr.51/28.02.2013  a Consiliului Local al Municipiului  lași  –  REGULAMENT LOCAL PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJARE A  TERITORIULUI  ȘI URBANISM ÎN MUNICIPIUL IAȘI  (extras).

Planul urbanistic zonal (PUZ) și Regulamentul  local de urbanism (RLU) aferent  acestuia

ART.30. (1) La elaborare / reactualizare PUZ-ului, grupul țintă îl reprezintă proprietarii terenurilor care fac obiectul reglementărilor supuse aprobării la care se adaugă zonele învecinate de impact menționate prin certificatul de urbanism și avizul de oportunitate.

ART.31. lmplicarea și consultarea publicului se va face în patru etape: Etapă 1 – etapă  pregătitoare PUZ și RLU aferent: Etapă 2 – etapă elaborării propunerilor PUD și RLU aferent ; Etapă 3 – etapă aprobării PUZ și RLU aferent ; Etapă 4 – etapa monitorizării implementării PUD și RLU aferent

Etapa I – Etapă pregătitoare PUD și RLU aferent

(—-) ART.33. ( 1) În cazul în care inițiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism și avizul prealabil de oportunitate.

Etapa 2. Etapă elaborării propunerilor PUD și RLU aferent

ART.34. Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încat să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2) Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului va informa în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate  de  propunerile  PUZ-ului  și care  au  trimis  opinii,  cu  privire  la  rezultatele informării și consultării publicului, la observațiile și sugestiile acestora și la răspunsul argumentat și motivat al inițiatorului documentației  de  urbanism.

ART.40. Etapa 2 se va finaliza prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului lași a Raportului informării și consultării publicului, ocazie cu care se va începe și circuitul legal de avizare.

Etapa 3. Etapa aprobării PUZ  și RLU aferent

ART.41 . Etapa 3 se va face cu respectarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor  Legii  nr.52/2003 privind transparență  decizională în  administrația  publică.

Etapa 4 – Etapa monitorizării implementării PUZ   și RLU aferent

ART.42. Planșa de reglementări urbanistice și regulamentul local  reprezintă  informații  de  interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziția solicitanților, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public.

III. ETAPĂ OBȚINERE AVIZE ȘI ELABORARE STUDII DE SPECIALITATE conform legislației în vigoare – enumerate în certificatul  de urbanism.

IV. AVIZ COMISIE DE URBANISM a Consiliului Local lași

V. AVIZ CONSILIU JUDEȚEAN (după caz)

VI. AVIZ COMISIE C. T.A.T.U  în vederea obținerii Avizului Arhitectului  Șef.

VII. SUPUNEREA PROIECTULUI SPRE APROBARE ÎN CONSILIUL LOCAL

Citește AICI despre oferta de publicitate a fluxului APIX.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Utile

To Top