Connect with us

PMI va aplica noi norme cu privire la închirierea de bunuri imobiliare

Regulamentul se află în consultare publică

Utile

PMI va aplica noi norme cu privire la închirierea de bunuri imobiliare

Municipalitatea pregătește un regulament pentru închirierea de bunuri imobiliare din domeniul public. Este vorba despre acele spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și despre terenurile aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași.

Regulamentul stabilește norme pentru inițierea procedurii de închiriere și organizarea și desfășurarea licitației (documentația necesară și condițiile de participare, desfășurarea procedurii, anularea licitației și procedura de contestație).

Vă invităm să citiți, în premieră, regulamentul anunțat de municipalitate, cu precizarea că acesta se află în perioada de consultare publică și poate suferi modificări:

CAPITOLUL  I . DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea închirierii bunurilor imobile – spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului  Iaşi.

Art.2. Închirierea bunurilor imobile – spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau , terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi, se face prin licitaţie publică cu strigare, criteriul de adjudecare fiind cea mai bună ofertă economico-financiară obţinută. În stabilirea criteriul de atribuire a contractului se poate ţine seama şi de alte criterii precum:

a) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;

b) protecţia mediului înconjurător;

c) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat (valoarea investiţiile efectuate sau care urmează a fi realizate în spatiul supus închirierii, dacă este cazul, în funcţie de starea fizică a imobilului).

Art.3. (1) Închirierea bunurilor imobile – spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi se face pe baza unui contract prin care partea numită locator, Municipiul Iaşi, reprezentat prin Primar, în calitate de titular al dreptului de proprietate/administrare, se obligă să asigure celeilalte parţi, numită locatar, folosinţa unui bun, cu respectarea specificului acestuia, pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie .

(2) Chiria obţinută prin închiriere se exprimă în lei şi constituie venit    al bugetului local.

(3) Modul de calcul şi modul de plată a chiriei se stabilesc prin caietul de sarcini. Art.4.Obiectul închirierii este bunul imobil- spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau terenul aferent acestuia aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi, gestionat prin Direcţia Exploatare Patrimoniu (DEP).

Art.5. Poate deveni locatar orice  persoană  fizică sau juridică, româna ori straină,  în condiţiile   legii.

Art.6 (1)Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia locatarului, pe o durata determinată, putând fi prelungit prin act adiţional emis potrivit dispoziţiilor hotărâri (hotărârilor) Consiliului Local al municipiului Iaşi privind închirierea spaţiilor/terenurilor.

(2) Durată închirierii se stabileşte de către locator.

CAPITOLUL II. INITIEREA PROCEDURII DE  INCHIRIERII

Art.7. În vederea exploatării eficiente a imobilelor aflate în gestiune, Direcţia Exploatare Patrimoniu iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţie de închiriere.

Art.8. (1) Referatul de oportunitate se înaintează spre aprobare Primarului şi cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

a)descrierea spaţiului/terenului care urmează  a  fi   închiriat;

b)precizarea activităţii pentru care se solicită închirierea spaţiului/terenului, dacă este cazul;

c)nivelul minim al chiriei propuse;

d)alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea închirierii imobilului;

(2) Cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia publică cu strigare se stabileste în conformitate cu prevederile hotărârii (hotărârilor) Consiliului Local al Municipiului Iaşi privind aprobarea tarifelor de închiriere a  spaţiilor/terenurilor.

Art.9. (1)Pe baza referatului de oportunitate, comisia de licitaţie, prin secretariat, va întocmi caietul de sarcini ce va conţine obligatoriu:

a)descrierea spaţiului/terenului care urmează  a  fi   închiriat;

b)precizarea activităţii pentru care se solicită închirierea spaţiului/terenului, dacă este cazul

c) criteriul de atribuire a contractului de închiriere;

d)preţul de la care începe licitaţia publică cu strigare, precum şi pasul de licitaţie;

e)cerere tip de înscriere la licitaţie (formular F2, anexa la prezentul regulament şi parte integrantă din acesta);

f)durata închirierii;

g)schiţa spaţiului şi planul de situaţie;

h)regulamentul licitaţiei;

i)garanţia de participare la licitaţie;

j)taxa de participare la licitaţie;

k)taxa privind caietul de  sarcini;

l)precizări privind investiţiile efectuate de chiriaşul anterior în spatiul supus închirierii, dacă este cazul;

m)contractul  cadru  de  închiriere  (formular  F1, anexa  la  prezentul  regulament şi  parte integrantă din acesta).

(2) Caietul de sarcini va fi aprobat în mod obligatoriu de preşedintele comisie de licitaţie.

Art.10. (1) Comisia, prin secretariat, va face public anunţul cuprinzind lista spatiilor/terenurilor care urmeaza a fi închiriate prin licitatie publică cu strigare, într-un cotidan local şi  pe site-ul Primariei Municipiului Iasi, cu cel puţin 20 de zile înainte de data organizării  licitaţiei.

(2) Anuntul public privind organizarea licitaţiei pentru închiriere spaţii/terenuri va conţine   obligatoriu:

a) denumirea si sediul locatorului, precum si datele de identificare a spatiului supus închirierii;

b) locul, data si ora începerii licitatiei;

c) datele de contact ale persoanei desemnată să dea relatii suplimentare;

d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;

e) garantia de participare la licitatie;

f) taxa de participare la licitatie

g) data şi ora pâna la care se pot depune dosarele de participare.

CAPITOLUL  III.  ORGANIZAREA SI  DESFASURAREA LICITAŢIEI

A. ORGANIZAREA LICITAŢIEI

Art.11. Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi adjudecării bunurilor scoase la licitaţie  publică  în  vederea închirierii  sunt următoarele

a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi;

b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, însemnând că toate criteriile de selecţie se aplică într-o manieră nediscriminatorie;

c) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice candidat, persoană fizică sau juridică capabilă, potrivit legislaţiei, a dobândi bunuri pe teritoriul României, să aibă dreptul de a participa la licitaţia publică în vederea închirierii bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi, în condiţiile legii şi ale convenţiilor şi acordurilor la care România este parte.

Art.12. Operaţiunile pregătitoare organizării licitaţiei publice, în vederea închirierii bunurilor imobile – spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi, sunt îndeplinite de Direcţia Exploatare Patrimoniu, prin serviciul de specialitate ce va asigura secretariatul comisie de licitaţie. Art.13. Comisia de licitaţie este constituită prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Art.14.Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt:

a) va elabora caietul de sarcini;

b) va stabili pretul de pornire al licitatiei;

c) va stabili criteriul de atribuire a contractului de închiriere;

d) va stabili data si ora licitatiei publice,

e) va elabora anuntul publicitar pentru presa locală;

f) va stabili valoarea garanţiei de  participare, a  taxei de participare şi cuntumul caietului de    sarcini;

g)în ziua licitatiei, comisia se va întruni obligatoriu înaintea începerii acesteia pentru a verifica dacă solicitanţii îndeplinesc toate condiţiile legale de participare;

h)va descalifica orice opţiune care nu intruneşte condiţiile legale;

i)va  declara  deschisă licitaţia;

j) va valida sau nu licitatia publica cu strigare;

k) va intocmi procesul verbal în urma licitaţiei publice;

l)în cazuri justificate, va elabora propunerea de anulare a licitaţiei;

m)înainte de începerea fiecărei şedinte de licitaţie membrii comisiei vor declara daca se afla în situatii de incompatibilitate, respectiv daca acestia sau rudele acestora de grad 1 sunt asociati, actionari, administratori sau cenzori la o persoana juridică participantă la licitaţie.

Art.15. (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul protejării proprietarului faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere. (2)Garanţia de participare este obligatorie şi se poate constitui prin ordin de plată în contul proprietarului sau prin numerar depus la casieria proprietarului. Garanţia de participare se achită pentru fiecare din spaţiile/terenurile aflate în oferta de licitaţie şi pentru care ofertantul formulează cerere de participare.

(3) Garanţia de participare la licitaţie este cuprinsă între 2500-10000 lei.

(4)  Garanţia de participare se restituie ofertantilor declarati necastigatori, în baza unei solicitari scrise adresată  proprietarului.

(5)În cazul ofertantului declarat câştigătorul licitaţiei, garanţia se transferă în contul chiriei.

(6)Ofertantul pierde garanţia de participare dacă:

a)îşi retrage dosarul în perioada desfaşurării licitatiei;

b) În situaţia în care ofertantul declarat câştigătorul licitaţiei nu încheie contractul de închiriere în termen de 30 de zile calendaristice de la data adjudecării.

Art.16.Taxa de participare la licitaţie este obligatorie şi este de 0,5% din valoarea de pornire a licitaţiei, rotunjită la leu, prin adaos. Taxa de participare se achită pentru fiecare din spaţiile/terenurile aflate în oferta de licitaţie şi pentru care ofertantul formulează cerere de participare.

Art.17.Taxa pentru eliberarea caietului de sarcini este obligatorie şi se achită pentru fiecare din spaţiile/terenurile aflate în oferta de licitaţie şi pentru care ofertantul formulează cerere de participare.

Art.18. Pasul licitaţiei este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.

B.DOCUMENTAŢIA NECESARĂ ŞI  CONDIŢIILE  DE  PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Art.19. Documentele necesare participării la licitaţia publică deschisă cu strigare pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate sunt:

  1. copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscală;
  2. scrisoare de bonitate financiara,  eliberată de  o bancă comercială română (în     original);
  3. certificat de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat), valabile la data înscrierii la licitaţie, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original);
  4. certificat de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul local), valabile la data înscrierii la licitaţie, emis de Direcţia Generală Economică şi de Finanţe Publice Locale Iaşi sau, dupa caz, de la sediul declarat al ofertantului dacă acesta nu are puncte de lucru în municipiul Iasi(în original);
  5. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, din care să rezulte că nu se află în una din situatiile de la art. 20, alin (1), lit.a) – i) prezentate mai jos, autentificată de un notar public;
  6. copii ale documentelor de plată reprezentând : contravaloare caiet sarcini, taxă participare şi garanţie de participare;
  7. procură pentru persoanele împuternicite să participe la licitaţie, dacă este cazul (în original), autentificată de un notar public;
  8. copia cărţii de identitate pentru reprezentantul legal al ofertantului şi a mandatarului, dacă este cazul;
  9. cerere tip de participare la licitatie .

Art.20. (1)La licitatie nu poate participa persoana fizică sau juridică care se află în una din următoarele situatii:

a) este în stare de faliment ori lichidare, activitatile comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevazute la pct. a);

c) a avut litigii cu Institutia Primarului sau Consiliul Local, si i s-a dovedit culpa prin hotarâre judecatorească;

d) a constituit obiectul unui titlu executoriu de evacuare sau a unui titlu executoriu emis de DGEFPL Iaşi pentru recuperarea unor sume mai mari de 10.000 lei;

e) a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitatiile organizate de Primăria Municipiului Iaşi;

f) în ultimii 5 ani, a participat la alte licitaţii publice pentru închiriere unor spaţii comerciale, a adjudecat dar nu a încheiat contractele de închiriere;

g) a detinut un contract de închiriere pentru spatiul supus licitatiei publice si a renuntat la acesta;

h) a cărei administrator/asociat/acţionar, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;

(i) a cărei asociat/acţionar, în ultimii 5 ani,  a reprezentat sau a deţinut societăţi comerciale ce au fost radiate ca urmare a declarării falimentului şi pentru care, prin hotărâre definitivă, s-a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a acestora.

(3) La licitatia publica pentru închirierea unui spatiu nu pot participa societati reprezentate de acelaşi administrator sau asociat.

C. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI

Art.21. Comisia de licitaţie este legală întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. În ziua stabilită pentru licitaţie, comisia se va întruni având asupra ei documentaţia întocmită pentru obiectivul supus licitării şi la ora stabilită va declara licitaţia deschisă. Înainte de începerea licitaţiei, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceştia să  consemneze  în scris despre  cele constatate.

Art.22.Preşedintele comisiei, după parcurgerea documentelor depuse, dă citire listei participanţilor, declară dacă ofertanţii au fost admişi sau respinşi acest fapt consemnându-se în procesul verbal şi constată dacă sunt îndeplinite sau nu condiţiile legale pentru desfăşurarea licitaţiei.

Art.23.Licitaţia are loc dacă sunt înscrişi minim doi participanţi pentru obiectivul supus licitării şi care îndeplinesc condiţiile de participare la licitaţie.

Art.24.Fiecare ofertant va participa la licitaţie prezentând actul de identitate şi eventualele procuri în cazul mandatarilor. Art.25.Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.

Art.26.Ofertanţii acceptaţi au dreptul de a licita pentru spaţiul/terenul pentru care a formulat cerere de participare începând de la preţul indicat de organizator. Ofertanţii pot licita unul sau mai multi paşi deodată.

Art.27.Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a oferit preţul cel mai mare.

Art.28.În situaţia în care pentru unul sau mai multe din spaţiile/terenurile supuse licitării nu s-au înregistrat dosare de participare, licitaţia va fi reluată prin publicarea anunţului conform art.10, alin (1) din prezentul regulament.

Art.29.În situaţia în care pentru unul sau mai multe din spaţiile/terenurile supuse licitării s-a înscris un singur ofertant, participarea acestuia va fi consemnată în procesul verbal, licitaţia urmând a fi reluată în termen de 15 zile lucrătoare. Prin excepţie de la art.23 din prezentul regulament, dacă la cea de a doua licitaţie se va prezenta tot un singur ofertant, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preţ care nu poate fi mai mic decât preţul de pornire la licitatie.

Art.30. Se întocmeşte procesul verbal de adjudecare şi se semnează de către toţi membrii comisiei şi de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se încheia contractul de închiriere în termen de 30 zile calendaristice de la data adjudecării.

Art.31. Nesemnarea contractului de închiriere de către ofertantul care a adjudecat bunul licitat atrage după sine nulitatea adjudecării.

Art.32. (1) În cazul în care, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră, temeinic justificate, contractul de închiriere nu este semnat în termenul stabilit, ofertantul care a adjudecat pierde licitaţia, pierde dreptul la restituirea garanţiei de participare şi poate fi obligat la plata unor daune interese în cuantum de 1/4 din suma adjudecată, ce va fi achitată către bugetul local în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului în care avea obligaţia semnării contractului. De asemenea,  acesta nu mai are dreptul de a participa la alte licitaţii organizate de către Primaria Municipiului Iaşi pe o perioada de 5 ani.

(2) În acest caz, se organizează o nouă licitaţie, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament. În cazul reluării licitaţiei, ca urmare a faptului că ofertantul declarat câştigător nu a încheiat contractul până la termenul limită prevăzut la art.30 din prezentul regulament, comisia, prin secretariat, va informa despre necesitatea reluării acesteia, în scris, pe toţi ofertanţii ce au participat la prima procedură de licitaţie.

CAPITOLUL IV . PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA  LICITAŢIEI

Art.33.Anularea  licitaţiei  poate fi  acceptată atunci când:

a) se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează principiul concurenţei loiale,

b) în cazul unor contestaţii întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 34.Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitaţie, cu votul a 2/3 din numărul membrilor,   şi se va comunica în    scris  tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat  la  baza  acestei   anulări.

Art.35.Poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei cât şi ulterior până la semnarea contractului de închiriere, ofertantul despre care se dovedeşte că a furnizat informaţii false în documentele de participare.

CAPITOLUL  V.  PROCEDURA DE  CONTESTARE A LICITAŢIEI

Art.36. Contestatiile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se depun, în termen de 2 zile lucrătoare de la data licitatiei, la registratura DEP din Iaşi. Şos.Naţională nr. 43 .

Art.37.Comisia este obligată să solutioneze aceste contestatii şi să comunice răspunsul în scris, în termen de 10 zile de   la data înregistrării.

Art.38. In situatia în care contestatia este fondată, comisia va anula licitaţia si va organiza o noua licitatie. Art.39.In cazul unui raspuns negativ la contestaţia depusă, contestatarul va putea introduce, în conditiile prevazute de lege, actiune la  instant  judecatorească competentă.

Art.40.Litigiile de orice fel se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din raza teritorială a proprietarului/administratorul  spaţiului/terenului.

CAPITOLUL VI. DEFINIŢII

Art.41. In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii :

(1) proprietate publică: bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean;

(2) proprietate privată: bunurile aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi care nu fac parte din domeniul public al  acestora.  Asupra  acestor  bunuri  unităţile  administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată;

(3) mijloc fix: imobilizări corporale (clădiri, construcţii speciale, utilaje, instalaţii, mijloace de transport, etc.) puse în funcţiune ca rezultat al activităţii umane şi care au o valoare de înregistrare contabilă ce se stabileşte potrivit normelor legale şi  durată normală de funcţionare mai mare de un an;

(4) bunuri imobile: sunt acele bunuri care au o aşezare fixă şi stabilă (teren, clădiri şi în general tot ce este legat de sol);

(5) titular al dreptului de administrare – persoana juridica de drept public sau privat care fie adrninistreaza ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora prin act administrativ;

(6) documentatie de  licitatie – documentatie ce cuprinde  toate  informatiile legate  de obiectul licitatiei si procedura   aplicata

(7) incheierea contractului de inchiriere – etapa cadrul procedurii de inchiriere in care titularul dreptului de administrare incheie contractul de inchiriere cu ofertantul castigator.

(8) contract de închiriere – contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte personae, denumită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială, a unui bun imobil în schimbul unei sume de bani, denumită chirie. Se întocmeşte în două  exemplare;

(9)  act adiţional – acord intervenit între părţile care au încheiat un contract de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, prin care acestea convin asupra modificării (contravaloarea chiriei, suprafaţa închiriată), completării sau prelungirii acestuia. Actul adiţional are un important rol întrucât prin acesta părţile efectuează actualizări şi detalieri ale contractelor de lungă durată sau concretizează obligaţiile reciproce asumate prin contracte cadru. Se întocmeşte în două exemplare.

(10)  licitaţie publică cu strigare: Procedura în care orice agent economic interesat are dreptul de a depune ofertă, criteriul de atribuire este ”preţul cel mai mare ofertat” pornind de la o valoare minimă stabilită de autoritatea contractantă;

(11)caiet de sarcini: Descrierea obiectivă a spaţiilor/terenurilor care urmează a fi închiriate;

(12)garanţia de participare la licitaţie: Suma variabilă stabilită de comisia de organizare a licitaţiei funcţie de zona de amplasament a spaţiului şi suprafaţa acestuia raportată la preţul de începere a licitaţiei, virată de participant în contul indicat de organizator, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi şi care se restituie integral, la cerere, în cazul neadjudecării licitaţiei sau se constituie în avans pentru chiria pe prima lună de contract, aceasta fiind transferată în contul deschis în acest scop. În situaţia în care cîştigătorul licitaţiei nu încheie contractul de închiriere în termen de 30 zile calendaristice de la adjudecare, garanţia de participare nu se mai restituie.

Citește AICI despre oferta de publicitate pe fluxul APIX

 

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Utile

Trafic

Tu știi în ce cartier stai?

Facebook

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top