Connect with us

Ce lucrări pot fi executate fără autorizație de construire: prevederi ale noului Cod al urbanismului, varianta 2022

Utile

Ce lucrări pot fi executate fără autorizație de construire: prevederi ale noului Cod al urbanismului, varianta 2022

Guvernul se pregătește să aprobe noul Cod al urbanismului, un document de aproape 300 de pagini menit să înlocuiască cele 10 legi existente în domeniu: 5 sunt incluse și modificate în Cod, iar alte 5 sunt eliminate.

Codul urbanismului ar putea fi adoptat spre sfârșitul lunii mai 2022, în condițiile în care proiectul de act normativ a fost publicat spre consultare publică la mijlocul lunii aprilie.

APIX.ro va prezenta, în mai multe materiale, principalele noutăți ale Codului, iar, pentru început, în rândurile ce urmează sunt prevederile care țin de execuția de lucrări fără a fi necesară eliberarea unei autorizații de construire.

 • De reținut. Noul Cod păstrează sancțiunile în situația unor abateri. De exemplu, în cazul monumentelor istorice, siturilor sau ansambluri arheologice, executarea de lucrări fără autorizație este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni până la un an sau cu o amendă cuprinsă între 100.000 lei și până la 150.000 lei (amenzile prevăzute în noul Cod vor face obiectul unui alt articol care va fi publicat de APIX.ro).

Noul Cod al urbanismului prevede cazuri suplimentare față de cele actuale în ceea ce privește execuția de lucrări fără autorizație și introduce și ideea unei proceduri simplificate sau cea a notificării. În plus, se introduce și ideea unei autorizații de regularizare – în situația în care sunt executate lucrări de construire fără autorizație dar se constată că acele lucrări aveau nevoie de autorizație [despre această producedură pe APIX.ro va apărea un alt material].

Executarea de lucrări fără autorizație apare în mai multe rânduri în noul Cod, iar, mai jos, vă prezentăm extrase care fac referire strict la acest lucru. Am identificat prevederi relevante la următoarele articole din noul Cod:

Art. 269: Autorizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilelor monument istoric și a zonelor construite protejate

(…) (3) Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări de intervenție care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate:

a) lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:
b) lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum și înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;
c) lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli;
d) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;
e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și coșuri de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;
f) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială interioară;
h) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
i) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

(4) Lucrările de reparații prevăzute la alin. (3) lit. a) includ:

a) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;
b) lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;
c) lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenții de reparații;
d) reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei.

(5) În cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (4) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

(6) Acordul scris prevăzut la alin. (5) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării, iar după depășirea acestui termen se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

(7) Procedura și forma notificării și, respectiv, emiterii acordului scris prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al Ministrului Culturii.

Art. 279: Notificarea autorităților administrației publice locale în cazul lucrărilor de construire care nu necesită autorizare

(1) Lucrările de construire pentru care, conform dispozițiilor prezentului cod, nu este obligatorie emiterea autorizației de construire, se pot executa în baza notificării transmisă autorităților administrației publice locale competente potrivit legii să emită autorizații de construire clădiri.

(2) Lucrările de construire care pot fi executate în baza notificării transmisă autorităților administrației publice locale competente să emită autorizații de construire clădiri, cu respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare,  sunt următoarele:

a) realizarea de construcții noi în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, după cum urmează:

 1. clădiri/construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale astfel cum sunt garaje, terase acoperite, pergole, bucătarii de vară, chioșcuri, care nu depășesc 20 mp
 2. o singură locuință unifamilială pentru folosința proprie, parter, fără subsol și arie desfășurată totală de maximum 150 mp în mediul rural, cu respectarea regulamentului de urbanism aplicabil și cu proiecte unice întocmite de colective de arhitecți și ingineri sau cu proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, cu respectarea specificului local
 3. lucrări de întreținere/mentenanță periodice și reparații curente, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile pentru infrastructura de transport și instalațiile aferente, potrivit duratei normate de exploatare la infrastructura de transport și la instalațiile aferente, după caz.

b) realizarea de intervenții asupra construcțiilor existente în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, după cum urmează:

 1. construirea de împrejmuiri noi prin desființarea celor existente numai în conformitate cu reglementările urbanistice aplicabile.
 2. înlocuirea acoperișului existent în aceeași formă sau prin reconfigurare și înălțare numai dacă înălțimea la coamă se încadrează în înălțimea maximum admisă prin regulamentul de urbanism aplicabil;
 3. lucrări de amenajare mansardă în poduri existente, inclusiv asigurarea circulațiilor verticale în locuințe unifamiliale, fără modificări aduse asupra volumetriei de ansamblu a clădirii, numai dacă nu sunt necesare măsuri de consolidare a clădirii;
 4. renovarea și extinderea bucătăriei, renovarea și extinderea băii, închiderea logiilor și balcoanelor în apartamente locuințe colective;
 5. modificări de compartimentare/ remodelări ale pereților interiori nestructurali, sau exteriori dacă nu se modifică dimensiunea casei pentru locuințe unifamiliale;
 6. remodelări fațade, numai dacă acestea nu au rol portant;
 7. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale parter+ etaj
 8. modificări de compartimentare interioară, nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare numai dacă nu sunt afectate lungimea și/ sau gabaritul căilor de evacuare, ori funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea securității la incendiu, ori gradul de rezistență/nivelul de stabilitate la foc al construcției.
 9. schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, și numai cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru funcțiuni comerciale sau de birouri, cu acces public.
 10. extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând clădirilor existente în vederea amenajării de grupuri sanitare sau camere tehnice cu suprafețe de max. 25 mp sau cu un procent de max. 20% față de AC existent.
 11. lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de rețele edilitare și la instalațiile aferente

(3) Lucrările de construire la imobilele clasate monument istoric sau aflate în procedură de clasare și la imobilele cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, se pot executa fără autorizație de construire, pe baza notificării prealabile a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural.

(4) Pot fi executate în baza notificării prealabile prevăzută la alin. (3) numai următoarele categorii de lucrări de construire:

a) lucrări de reparații şi/sau întreţinere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decoraţia faţadelor şi care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:

 1. lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorităţii administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;
 2. lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;
 3. lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenții de reparaţii;
 4. reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei.

b) lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum și înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;

c) lucrări de reparații şi înlocuiri la pardoseli;

d) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;

e) reparații şi înlocuiri de sobe de încălzit și ale coşurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;

f) reparații la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare şi care nu modifică concepția spaţială interioară;

h) schimbarea de destinație, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

i) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizaţiei de securitate la incendiu.

(5) Lucrările de amenajare care pot fi executate în baza notificării prealabile a autorităților administrației publice locale competente sunt:

a) crearea de campinguri sau tabere de vacanță din construcție ușoară pentru maximum 20 persoane.

b) mărirea capacității unui camping sau tabără de vară pentru a acomoda în plus maximum 20 persoane.

c) lucrări de modificare realizate într-un camping existent sau într-un sat de vacanță:

 1. accese;
 2. drumuri;
 3. parcări;
 4. împrejmuiri;
 5. iluminat;
 6. grupuri sanitare.

d) amenajările cu caracter sezonier sau temporar în vederea organizării de evenimente culturale, comerciale, turistice sau sportive cu o durata de maximum 1 lună.

e) amenajare teren de sport fără public.

f) amenajare parc distracții sau jocuri sportive cu caracter sezonier sau temporar pe suprafețe de cel mult 2ha;

g) amenajare spații publice în afara zonelor construite protejate.

h) amenajare grădini de fațadă în zonelor construite protejate.

i) întreținere, toaletare, tăieri arbori doar cu condiția de a obține în mod obligatoriu avizul Direcției de mediu din cadrul autorității publice locale;

j) trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare în cadrul zonelor construite protejate, cu condiția notificării Ministerului Culturii

k) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate

l) lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului, și cu avizul Ministrului Culturii în cazul cimitirelor înscrise pe lista monumentelor istorice

(6) Executarea lucrărilor de construire prevăzute la alineatele de mai sus, în baza notificării, se realizează cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile privind necesitatea evaluării impactului asupra mediului precum și a dispozițiilor legale aplicabile privind protecția patrimoniului cultural.

Art. 284: Realizarea lucrărilor de construire în lipsa oricărei formalități

(1) În cazurile expres prevăzute de lege este posibilă realizarea anumitor lucrări de construire, în lipsa autorizațiilor de construire și în lipsa notificării prealabile a autorităților administrației publice locale.

(2) Lucrările de construire care pot fi executate în lipsa oricărei formalități sunt:

a) realizarea de intervenții asupra construcțiilor existente în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, după cum urmează:

 1. reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 2. reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma și aspectul acestora;
 3. reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;
 4. reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
 5. reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 6. lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel: (i) trotuare, ori scări de acces, terase exterioare; (ii) lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 2 niveluri.
 7. reparații sau înlocuiri tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
 8. schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, și numai cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru funcțiuni admise conform legii în apartamente locuințe colective;
 9. reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;
 10. reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
 11. montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 12. lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;
 13. amenajările cu caracter sezonier sau temporar în vederea organizării de evenimente culturale, comerciale, turistice sau sportive cu o durată de maximum trei luni;
 14. introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
 15. lucrări de întreținere/mentenanță periodice și reparații curente, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile pentru infrastructura de transport și instalațiile aferente, potrivit duratei normate de exploatare la infrastructura de transport și la instalațiile aferente, după caz.

b) lucrările de amenajare care pot fi executate în lipsa oricărei formalități sunt:

 1. crearea de campinguri sau tabere de vacanță din construcție ușoară pentru maximum 20 persoane;
 2. lucrări de întreținere sau reparație curente realizate într-un camping existent sau într-un sat de vacanță;
 3. amenajare grădini de fațada în afara zonelor construite protejate;
 4. amplasare de obiecte de mobilier urban destinate difuzării și comercializării presei, cărți, flori, pupitre chioșcuri cu S de cel mult 5 mp;
 5. branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
 6. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare în afara zonelor construite protejate.
 7. lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului;

c) În cazul lucrărilor de construire realizate în lipsa oricărei formalități, respectarea reglementărilor urbanistice și normelor tehnice privind calitatea în construcții aplicabile este obligatorie.

d) Răspunderea pentru respectarea prevederilor alin. (3) aparține beneficiarului lucrării în solidar cu proiectanții și  executanții.

e) Realizarea recepției la terminarea lucrărilor de construire realizate în lipsa oricărei formalități este obligatorie și se realizează potrivit contractului încheiat între beneficiar și antreprenor/constructor și se înscrie în cartea tehnică a construcției și în Registrul Național al Construcțiilor.

Art. 285: Realizarea lucrărilor de construire pe baza avizului de amplasare

Se pot executa fără autorizație de construire, pe baza unui aviz de amplasare, fără congestionarea sau blocarea traficului rutier și/sau pietonal, cu racordare și/sau branșare la rețeua de alimentare cu energie electrică și/sau apă și canal, în funcție de caz:

 • a) rastele pentru biciclete, trotinete și puncte/stații de încărcare pentru autovehicule electrice/hibride;
 • b) punct fixe de măsurare și punct de măsurare indicative a calității aerului, cu dotări aferente, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea mediului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
 • c) puncte/sisteme automate pentru precolectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile, recipiente pentru precolectarea deșeurilor, inclusiv platforme și dotări tehnico-edilitare aferente;
 • d) elemente de semnalistică rutieră, plăcuțe de nomenclatură/identificare stradală și sisteme de monitorizare video a traficului rutier și a siguranței publice;
 • e) toalete ecologice mobile și dotările aferente;
 • f) mobilier urban de tip „lockbox” și „easybox” pentru servicii de curierat, precum și rulote și agregate automate de vânzare, în suprafață de maximum 12 mp;
 • g) mobilier necesar practicării comerțului de întâmpinare, în baza unui regulament aprobat de consiliul local al unității administrativ teritoriale sau al sectorului municipiului București;
 • h) amenajări temporare în aer liber pentru activitățile de spectacole, întruniri, concerte, proiecții de filme, târguri, expoziții, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, circuri, alimentație publică, patinoare, parcuri de distracții

Art. 306: Documentația pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură de transport

(…) (3) Pe cale de excepție, se pot executa fără autorizație de construire lucrările de întreținere la căile de comunicație şi la instalațiile aferente, care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Art. 320: Lucrări de infrastructură de transport feroviar executate în lipsa oricărei formalități

(1) Următoarele lucrări de mentenanță a infrastructurii de transport feroviar cu caracter de intervenție care vizează întreținerea și/sau repararea infrastructurii de transport feroviar în vederea păstrării stării și a capacității infrastructurii existente și cuprind:

a) lucrările de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii (ansamblul șină-traversă, aparate de cale, elementele de prindere și piatra spartă, elementele trecerilor la nivel) care se execută pe același amplasament, fără a modifica poziția căii în plan;

b) lucrările de înlocuire a elementelor instalațiilor feroviare specifice de semnalizare, siguranță, telecomunicații sau tehnologice.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. b) includ:

a) instalațiile fixe de siguranță și conducere operativa a circulației feroviare, aferente liniilor de cale ferată aparținând infrastructurii feroviare publice;

b) echipamentele și instalațiile de siguranță a circulației și a activității de manevră din triajele de rețea ale căii ferate;

c) rețele fixe de telecomunicații feroviare.

Art. 338: Construcțiile executate fără autorizație de construire pe imobile aparținând domeniului public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale

(1) Prin excepție de la prevederile art. 369, construcțiile executate fără autorizație de construire pe imobile aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile și amenajările cu caracter provizoriu executate pe imobile aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale pot fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanșa din oficiu de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparținând domeniului public sau privat al statului.

(3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administrației publice competente a procedurii de desființare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparținând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desființarea construcțiilor executate fără autorizație de construire.

(4) Prin excepție de la prevederile art. 369, construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice competente, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritățile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu persoane specializate în executarea unor astfel de lucrări, în condițiile legii.

[P] Apartamente de vânzare și închiriat pe evo-imobiliare.ro

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Utile

Hover Image with Link

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top